پرسشنامه اعتماد سازمانی

  . دریافت پرسشنامه استاندارد اعتماد سازماني همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی  شامل  16گویه و دارای ابعاد درستی و صداقت ،قابلیت اتکا،شایستگی،تعهد سازمانی می باشد. مولفه های پرسشنامه ابعاد سوالات درستی و صداقت 1-4 قابلیت اتکا 5-9 شایستگی 10-13 تعهد سازمانی…

ادامه مطلب