پرسشنامه رهبری تبادلی باس و آولیو (2000) – 10 سوالی

پرسشنامه رهبری تبادلی باس و آولیو (2000) – 10 سوالی (Exchange Leadership questionnaire bass & Avolio (2000  پرسشنامه رهبری تبادلی توسط باس و آولیو (2000) به منظور سنجش رهبری تبادلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری تبادلی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تحول گرا رافرتی و گریفین (2004)

پرسشنامه رهبری تحول گرا رافرتی و گریفین (2004) Transformational leadership questionnaires Rafferty and Griffin’s (2004) پرسشنامه رهبری تحول گرا توسط رافرتی و گریفین (1996) به منظور سنجش میزان رهبری تحول گرا طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری تحول گرا دارای 15 سوال و 5 مولفه چشم انداز، ارتباطات روحی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت جنکینز و توملینوسون (2012)

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت جنکینز و توملینوسون (2012) Turnover intention questionnaires jacobinse & Thommelins (2012) پرسشنامه تمایل به ترک خدمت توسط جنکینز و توملینوسون (2012) به منظور سنجش میزان تمایل به ترک خدمت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تمایل به ترک خدمت دارای 9 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد مالی پارک و همکاران (2017) – 9 سوالی

پرسشنامه عملکرد مالی پارک و همکاران (2017) – 9 سوالی Financial Performance Questionnaire پرسشنامه عملکرد مالی برگرفته از مطالعه پارک، کیم و جابکون (2017) پس از تعدیل با استانداردهای حسابرسی ایران و تایید تیم خبرگان توسط فرهادی (1398) به منظور سنجش عملکرد مالی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر ذهنی سازمانی سازمانی وانگ (2010)

پرسشنامه تصویر ذهنی سازمانی سازمانی وانگ (2010) The Organizational Mental Image Questionnaire Wang (2011) پرسشنامه تصویر ذهنی سازمانی توسط وانگ (2010) به منظور سنجش تصویر ذهنی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تصویر ذهنی سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (این…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سازمانی (1398) – 5 سوالی

پرسشنامه نوآوری سازمانی (1398) – 5 سوالی The organizational Innovation Questionnaire پرسشنامه نوآوری سازمانی توسط داودی بهنمیری (1398) به منظور سنجش نوآوری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (سازمان ما فرصت ارائه نوآوری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استراتژی رقابتی مارتین و همکاران (2020)

پرسشنامه استراتژی رقابتی  مارتین و همکاران (2020) The marketing strategies Questionnaire Martin & et al (2020) پرسشنامه استراتژی رقابتی توسط مارتین و همکاران (2020) به منظور سنجش استراتژی رقابتی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استراتژی رقابتی دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه شناخت و رفتار خودشکن کانینگهام (2007)

پرسشنامه شناخت و رفتار خودشکن کانینگهام (2007) The Self-defeating behavior and cognition scale Cunningham (2007) پرسشنامه شناخت و رفتار خودشکن توسط کانینگهام (2007) به منظور سنجش شناخت و رفتار خودشکن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شناخت و رفتار خودشکن دارای 21 سؤال جهت ارزیابی 6 نوع رفتار خودشکن اهمال…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند الحیناوی (2011)

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند الحیناوی (2011) The relationship marketing Questionnaire El Hinnawi (2011) پرسشنامه بازاریابی رابطه مند توسط الحیناوری (2011) به منظور سنجش بازاریابی رابطه مند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی رابطه مند دارای 23 سوال و 4 مولفه شامل اعتماد، تعهد، کیفیت ارتباطات و مدیریت تعارض می…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتری الحیناوی (2011)

پرسشنامه رضایت مشتری الحیناوی (2011) The relationship marketing Questionnaire El Hinnawi (2011) پرسشنامه رضایت مشتری توسط الحیناوری (2011) به منظور سنجش رضایت مشتری  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتری دارای 7 سوال و 3 مولفه شامل جوابگویی، حق بیمه و سرعت در کار می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب