پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه بچرر و همکاران (2012)

پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه بچرر و همکاران (2012) Market intelligence questionnaire پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه توسط بچرر و همکاران (2012) به منظور سنجش بازاریابی کارآفرینانه  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه دارای 21 سوال و 7 مولفه بیش فعال بودن، فرصت گرایی، ریسک پذیری، نوآوری، مشتری گرایی، اهرم سازی منابع،…

ادامه مطلب

پرسشنامه حساسیت به عدالت اشمیت و همکاران (2010)

پرسشنامه حساسیت به عدالت اشمیت و همکاران (2010) The Justice Sensitivity Inventory پرسشنامه حساسیت به عدالت توسط اشمیت، بامرت، گلوویترز و مایس (2010) به منظور سنجش حساسیت به عدالت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حساسیت به عدالت دارای 40 سوال و 4 مولفه قربانی بی عدالتی، نظاره گر بی…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش بازار کهلی و جاورسکی (1990)

پرسشنامه هوش بازار کهلی و جاورسکی (1990) Market intelligence questionnaire پرسشنامه هوش بازار توسط کهلی و جاورسکی (1990) به منظور سنجش هوش بازار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش بازار دارای 13 سوال و 3 مولفه ایجاد هوشمندی، توزیع هوشمندی و پاسخگویی می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی رایانه ای مورفی و همکاران (1989)

پرسشنامه خودکارآمدی رایانه ای مورفی و همکاران (1989) The computer self-efficacy scale پرسشنامه خودکارآمدی رایانه ای توسط مورفی و همکاران (1989) به منظور سنجش خودکارآمدی رایانه ای طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی رایانه ای دارای 32 سوال می باشد. می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه شهروند الکترونیک الدوساری و همکاران (2020)

پرسشنامه شهروند الکترونیک الدوساری و همکاران (2020) The digital citizenship questionnaire پرسشنامه شهروند الکترونیک توسط الدوساری و همکاران (2020) به منظور اندازه گیری سطح در دسترس بودن استانداردهای شهروند الکترونیک برای دانشجویان طبق استانداردهای ISTE طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شهروند الکترونیک دارای 49 سوال و 4 چهار دامنه؛…

ادامه مطلب

پرسشنامه هدفمندی در زندگی اسچیر و همکاران (2006)

پرسشنامه هدفمندی در زندگی اسچیر و همکاران (2006) The Life Engagement Test پرسشنامه هدفمندی در زندگی توسط اسچیر و همکاران (2006) به منظور سنجش هدفمندی در زندگی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هدفمندی در زندگی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اکثر…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه شایستگی های منابع انسانی (1399)

پرسشنامه توسعه شایستگی های منابع انسانی (1399) Developing Human Resources Competencies questionnaire پرسشنامه توسعه شایستگی های منابع انسانی بر اساس مدل اولریش (2009) و پرسشنامه مطرح شده در پژوهش دونپورت (2016) و افشارفر و همکاران(1396) توسط بهرامی (1399) به منظور سنجش توسعه شایستگی های منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک (1399)

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک (1399) Electronic Human Resource Management questionnaire پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اساس مدل خشمان (2019) توسط بهرامی (1399) به منظور سنجش مدیریت منابع انسانی الکترونیک طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک دارای 25 سوال و 5 مولفه استخدام الکترونیک، انتخاب…

ادامه مطلب

پرسشنامه چرخش شغلی هسن هو و همکاران (2006)

پرسشنامه چرخش شغلی هسن هو و همکاران (2006) Job Rotation questionnaire پرسشنامه چرخش شغلی توسط هسن هو و همکاران (2006) به منظور سنجش چرخش شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه چرخش شغلی دارای 11 سوال و 3 مولفه توجه به نظرات، علایق و قابلیت های افراد و توجه به…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خدمتگزار لاب (1999)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار لاب (1999) Servant Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خدمتگزار توسط لاب (1999) به منظور سنجش رهبری خدمتگزار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای 60 سوال و 6 مولفه ارزش دادن به افراد، توسعه افراد، برقراری روابط دوستانه، نشان دادن اعتماد، فراهم نمودن زمینه رهبری و…

ادامه مطلب