پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان بر مبنای مدل سونگ ۲۰۰۶

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان بر مبنای مدل سونگ ۲۰۰۶ working positive attitude questionnaire پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان بر مبنای مدل سونگ (۲۰۰۶) به منظور  سنجش نگرش مثبت کاری کارکنان طراحی و تدوین شده است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان دارای ۲۵…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوشمندی کسب و کار دشامپس و نایاک (۱۹۹۵)- ۲۱ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه هوشمندی کسب و کار دشامپس و نایاک (۱۹۹۵)- ۲۱ سوالی پرسشنامه هوشمندی کسب و کار بر اساس مدل ارائه شده توسط دشامپس و نایاک (۱۹۹۵) طراحی و تدوین شده است که شامل ابعاد شامل هوشمندی بازار، هوشمندی رقبا، هوشمندی فناورانه است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان پارکر ۲۰۰۰

      پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان پارکر ۲۰۰۰ پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان توسط پارکر در سال (۲۰۰۰) به منظور سنجش ارزیابی عملکرد کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال و ۶ مولفه دانش و کیفیت رفتار، رابطه با همکاران، ویژگی های فردی، مهارت و سرپرستی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقیت کارکنان لی و همکاران ۲۰۱۴

    پرسشنامه استاندارد خلاقیت کارکنان لی و همکاران ۲۰۱۴ پرسشنامه خلاقیت توسط لی و همکاران (۲۰۱۴) به منظور سنجش میزان خلاقیت در کارکنان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (در انجام دادن کار به دنبال استفاده از فن­آوری، روش­ها و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتری نام و همکاران ۲۰۱۱

    پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری نام و همکاران ۲۰۱۱ پرسشنامه رضایت مشتری توسط نام و همکاران (۲۰۱۱) به منظور سنجش رضایت مشتری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲ سوال  می باشد و بر اساس طیف لیکرت به سنجش رضایت مشتری می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه رضایت مشتری  روایی ابزار جمع آوری…

ادامه مطلب

پرسشنامه آوای کارکنان زهیر و اردوقان ۲۰۱۱

    پرسشنامه استاندارد آوای کارکنان زهیر و اردوقان ۲۰۱۱ Employee Voice questionnaire Zehir & Erdogan 2011 پرسشنامه آوای کارکنان توسط زهیر و اردوقان (۲۰۱۱) به منظور سنجش آوای کارکنان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و ۳ مولفه آوای مطیع، آوای نوع دوستانه و آوای تدافعی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقیت کارکنان گانسن و ویتز ۱۹۹۶

      پرسشنامه استاندارد خلاقیت کارکنان گانسن و ویتز ۱۹۹۶  Employee creativity questionnaire پرسشنامه خلاقیت کارکنان توسط گانسن و ویتز (۱۹۹۶) به منظور سنجش خلاقیت کارکنان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط مرتضوی و همکاران (۱۳۹۵) مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای ۳ سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه شفافیت سازمانی النشمی ۲۰۱۲

        پرسشنامه استاندارد شفافیت سازمانی النشمی ۲۰۱۲ Organizational Transparency Questionnaire پرسشنامه شفافیت سازمانی توسط النشمی (۲۰۱۲) به منظور سنجش شفافیت سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال و پنج مولفه شناخت قوانین و مقررات، شفاف سازی مراحل انجام کار و فعالیت، شفاف سازی معاملات و شفاف سازی امور…

ادامه مطلب

پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و تسنگ (۲۰۱۱) ۲۲ آیتمی

    پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی ریو و تسنگ (۲۰۱۱) ۲۲ آیتمی پرسشنامه درگیری تحصیلی در سال (۲۰۱۱) توسط ریو و تسنگ برای سنجش درگیری تحصیلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال و ۴ مولفه شناختی،هیجانی، رفتاری و عاملیت می باشد و بر اساس طیف هفت گزینه ای لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه زیرساخت ها و آمادگی اساتید جهت پیاده سازی آموزش الکترونیک

پرسشنامه استاندارد زیرساخت ها و آمادگی اساتید جهت پیاده سازی آموزش الکترونیک پرسشنامه زیرساخت ها و آمادگی اساتید جهت پیاده سازی آموزش الکترونیک ، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۴۷ گویه و ۵ مولفه  می باشد که با یک مقیاس دو درجه ­ای (خیر تا بلی) و هر ماده دارای ارزشی بین…

ادامه مطلب