پرسشنامه عشق به برند آلبرت (2010) – 12 سوالی

پرسشنامه عشق به برند آلبرت (2010) – 12 سوالی Brand love questionnaire پرسشنامه عشق به برند توسط آلبرت (2010) به منظور سنجش عشق به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عشق به برند دارای 12 سوال و 2 مولفه مهربانی و احساسات شدید می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه برند چرنگ و همکاران (2015)

پرسشنامه تجربه برند چرنگ و همکاران (2015) Brand experience questionnaire پرسشنامه تجربه برند توسط چرنگ و همکاران (2015) به منظور سنجش تجربه برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تجربه برند دارای 14 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (نام تجاري این برند تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت سبز سازمانی قیویا و توماس (1996)

پرسشنامه هویت سبز سازمانی قیویا و توماس (1996) Green organizational identity questionnaire پرسشنامه هویت سبز سازمانی توسط قیویا و توماس (1996) به منظور سنجش هویت سبز سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت سبز سازمانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مدیران ارشد،…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاريابي رويدادی لاکوبوجی و چرچیلز (2010)

پرسشنامه بازاريابي رويدادی لاکوبوجی و چرچیلز (2010) Event marketing questionnaire پرسشنامه بازاريابي رويدادی توسط لاکوبوجی و چرچیلز (1996) بر اساس مطالعات لاگاس، دالستروم و گسنیرمن (1991) به منظور سنجش بازاريابي رويدادی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاريابي رويدادی دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه تداعی برند دیوید و آکر (1996)

پرسشنامه تداعی برند دیوید و آکر (1996) Brand loyalty questionnaire پرسشنامه تداعی برند توسط دیوید و آکر (1996) به منظور سنجش تداعی برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تداعی برند دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مشتريان ما بر اين باورند كه برند…

ادامه مطلب

پرسشنامه آگاهی از برند دیوید و آکر (1996) و اسپراي و همكاران (2011)

پرسشنامه آگاهي از برند دیوید و آکر (1996) و اسپراي و همكاران (2011) Brand awareness questionnaire پرسشنامه آگاهي از برند توسط دیوید و آکر (1996) و و اسپراي و همكاران (2011) به منظور سنجش آگاهي از برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آگاهي از برند دارای 5 سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه سیستم کنترل سازمانی بوی (2001)

پرسشنامه سیستم کنترل سازمانی بوی (2001) Organizational control system questionnaire پرسشنامه سیستم کنترل سازمانی توسط بوی (2001) به منظور سنجش سیستم کنترل سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سیستم کنترل سازمانی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در این سازمان روشهای رسمی روشنی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و اندرسون (1991)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و اندرسون (1991) Organizational citizenship behavior questionnaire پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط ویلیامز و اندرسون (1991) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در این…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی کامینگ و برومیلی (1996) – 10 سوالی

پرسشنامه اعتماد سازمانی کامینگ و برومیلی (1996) – 10 سوالی Organizational trust questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط کامینگ و برومیلی (1996) به منظور سنجش اعتماد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(می دانم که سازمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش پژوهشی صالحی و همکاران (1394)

پرسشنامه انگیزش پژوهشی صالحی و همکاران  (1394) Research motivation questionnaire پرسشنامه انگیزش پژوهشی بر اساس پرسشنامه انگیزه تحصیلی ولرند و همکاران (1992) توسط صالحی و همکاران (1394) به منظور  به منظور سنجش انگیزش پژوهشی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش پژوهشی دارای 23 سوال و 3 مولفه انگیزش درونی،…

ادامه مطلب