فیلم مقدار نمونه مورد نیاز برای تزریق در کروماتوگرافی گازی

مقدار نمونه مورد نیاز برای تزریق در کروماتوگرافی گازی مقدار نمونه تزریق شونده به ستون دستگاه از چند دهم میکرولیتر تا 20میکرو لیتر می باشد .این مقدار بستگی به نوع ستون مورد استفاده در دستگاه می باشد. دو نوع ستون داریم.ستون پرشده که میتواند نمونه های بیشتری را پذیرا باشد وستون لوله باز یا مویین…

ادامه مطلب

فیلم کروماتوگرافی گازی

فیلم کروماتوگرافی گازی (Gas chromatography) کروماتوگرافی گازی یکی از روشهای جداسازی می باشد. مهمترین کاربردهای این دستگاه شامل جداسازی وهمچنین تجزیه کیفی(حجم یا زمان بازداری) وکمی (ارتفاع یا سطح زیر پیک) می باشد. این روش برای جداسازی ترکیبات آلی ، آلی فلزی وبیولوژیکی که شامل گونه های فرار یا با مشتق سازی به فرار تبدیل…

ادامه مطلب