مقاله ترجمه شده اثرات ايندول بوتيريک اسيد

دانلود مقاله ترجمه شده اثرات ايندول بوتيريک اسيد (IBA) بر ريشه زايي odorata Chromolaena پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/The-effects-of-Indole-Butyric-Acid-IBA-on-rooting-of-chromolaena.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکيده اين مطالعه شامل  تحقيق اثر بستر ريشه زايي بعلاوه هورمون ايندول بوتيريک اسيد در توسعه ريشه قلمه ساقه از Chromolaena odorata است. قلمه ساقه C. odorata تيمار شده با…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده اپرون ها

دانلود مقاله ترجمه شده اپرون ها پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Operons.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : اپرون ها (دسته ای از ژنهای تنظیم شده با عملکردهای مرتبط)ویژگی های مشترکی از ژنوم های باکتریایی هستند.اخیرا دسته عملکرد ژنها در یوکاریوتهای مخمرها تا قارچ های رشته ای و گیاهان و جانوران گزارش شده است.دسته های ژنی…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده نانوذرات نیکل

دانلود مقاله ترجمه شده نانوذرات نیکل در MOF-5: سنتز و خواص هیدروژنه کاتالیستی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Nickel-nanoparticles-supported-on-MOF-5-Synthesis-and-catalytic.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده نانوذرات نیکل (2-6 نانومتر) با موفقیت در MOF-5 (Zn4O (BDC) 3، BDC = 1،4-benzenedicarboxylate  توسط یک استراتژی آسان مرطوب اشباع بمنظور آماده سازی نیکل @ MOF-5 به کارگیری شده نیکل…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده آنزیمهای بیوسنتز جاسمونات

دانلود مقاله ترجمه شده آنزیمهای بیوسنتز جاسمونات: ساختار ,عملکرد ,تنظیم پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Enzymes-in-jasmonate-biosynthesis-–-Structure-function-regulation.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده جاسموناتها ,یک رده ی رو به رشد از مولکولهای علامت دهنده ی مشتق شده از چربی  با عملکردهای مختلفی اعم از آغاز واکنش های تنشی زنده و غیر زنده  به  تنظیم رشد و…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مروری بر بیماری آلزایمر

دانلود مقاله ترجمه شده مروری بر بیماری آلزایمر:اختلال عملکرد سیناپسی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Alzheimers-disease-synaptic-dysfunction-and-Aβ.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده فقدان سیناپسی یکی از ویژگی های ثابت و اولیه ی بیماری آلزایمر(AD) است و یک رابطه ی قوی میان میزان فقدان سیناپسی و شدت دمانس(زوال عقلی) وجود دارد.بر این  اساس,پیشنهاد شده که فقدان…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده از فناوری نانو تا نانو دارو

دانلود مقاله ترجمه شده از فناوری نانو تا نانو دارو :  برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-From-Nanotechnology-to-Nanomedicine-Applications-to-Cancer.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده پیشرفت های علمی به میزان قابل توجهی روشهای طبی را با ارائه عینی و کمیتی برای کاوش بدن انسان و بیماری ها تقویت کرده است. این…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده تقویت پلی وینیل کلرید با افزودن نانو ذرات کربنات کلسیم

دانلود مقاله ترجمه شده تقویت پلی وینیل کلرید با افزودن نانو ذرات کربنات کلسیم پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Toughening-of-unmodified-polyvinylchloride-through-the-addition.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : نانوکامپوزیتهای پلیمری PVC/CaCO3 در ترکیبات مختلف با استفاده از آسیاب دو غلتکی و فشرده سازی قالب گیری  تولید شدند.این ساختار با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مشاهده گردید سپس خواص مکانیکی…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده پلیمریزاسیون بچ امولسیونی وینیل کلراید

دانلود مقاله ترجمه شده پلیمریزاسیون بچ امولسیونی وینیل کلراید :  کاربرد طرح آزمایشی به منظور بررسی اثرات متغیرهای اجرایی بر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Batch-Emulsion-Polymerization-of-Vinyl-Chloride.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده در این مقاله، تاثیر متغیرهای عامل بر اندازه ذرات (PS) و توزیع اندازه ذرات (PSD) امولسیون پلی…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده بررسی خواص پودر پلی (وینیل کلراید)

دانلود مقاله ترجمه شده بررسی خواص پودر پلی (وینیل کلراید) تولید شده توسط پلیمریزاسیون امولسیونی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Characterization-of-polyvinyl-chloride-powder-produced.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده تاثیر ترکیب فرمولاسیون فرآیند امولسیون بر مورفولوژی ، ساختار، و خواص پودر پلی وینیل کلراید (PVC) در این مطالعه در نظر گرفته میشوده است . پودر PVC با…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده اکسیداسیون الکتروکاتالیتیک برخی کربوهیدراتها

دانلود مقاله ترجمه شده اکسیداسیون الکتروکاتالیتیک برخی کربوهیدراتها توسط پلی (1-نافتیلامین)/ نیکل و تبدیل به خمیر الکترود کربنی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Electrocatalytic-oxidation-of-some-carbohydrates.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده روش تولید سریع  پلیمری، تجدید پذیرو پوشیده شده با سطح الکترودی پیشنهاد میشود که در حالت الکترو پلیمریزاسیون مونومری که به صورت خمیر الکترود کربن…

ادامه مطلب