پرسشنامه هویت جمعی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد هویت جمعی  (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد هویت جمعی شامل  30 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته هویت دینی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) هویت دینی: هويت ديني به معناي تعلق و تعهد به جامعه‌ي ديني است. معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته هویت دینی شامل  31 سوال  و 6 مولفه می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت دینی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد هویت دینی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد هویت دینی شامل  31 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمايت اجتماعي خداپناهي و همکارانش

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد حمايت اجتماعي خداپناهي و همکارانش (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد حمايت اجتماعي خداپناهي و همکارانش شامل  34 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی فیلیپس و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی فیلیپس و همکاران شامل  23 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی شامل  25 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته گرایش‌های سیاسی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته گرایش‌های سیاسی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته گرایش‌های سیاسی  شامل  21 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه پایبندی و گرایش به دین

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد پایبندی و گرایش به دین (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد پایبندی و گرایش به دین شامل  6 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته اعتماد نهادی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته اعتماد نهادی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته اعتماد نهادی شامل  24 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته اعتماد اجتماعی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته اعتماد اجتماعی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته اعتماد اجتماعی شامل  17 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب