پرسشنامه سنجش ميزان اثر بخشي تيمهاي كاري

دریافت پکیج پرسشنامه سنجش ميزان اثر بخشي تيمهاي كاري (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش ميزان اثر بخشي تيمهاي كاري دارای 38 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

دریافت پکیج  پرسشنامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک دارای 30 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرسشنامه محقق ساخته سیستم اطلاعات منابع انسانی

دریافت پکیج  پرسشنامه استاندارد پرسشنامه محقق ساخته سیستم اطلاعات منابع انسانی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد پرسشنامه محقق ساخته سیستم اطلاعات منابع انسانی دارای 21 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرسشنامه محقق ساخته سبک رهبری دانشی

دریافت پکیج  پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سبک رهبری دانشی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد پرسشنامه محقق ساخته سبک رهبری دانشی دارای 31 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتریان 10 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه رضایت مشتریان 10 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایت مشتریان دارای 10 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیات رفتاری مشتری

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد نیات رفتاری مشتری (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد نیات رفتاری مشتری دارای 8 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سازمانی محقق ساخته 29 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی محقق ساخته 29 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی محقق ساخته دارای 29 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر 18 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به تغییر 18 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به تغییر دارای 18 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشتری مداری محقق ساخته 17 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد مشتری مداری محقق ساخته 17 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد مشتری مداری محقق ساخته دارای 17 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشتری مداری 13 سوالی

دریافت پکیج   پرسشنامه استاندارد مشتری مداری 13 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد مشتری مداری دارای 13 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا…

ادامه مطلب