پرسشنامه شناسایی موانع تحقق بازاریابی سبز 21 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد شناسایی موانع تحقق بازاریابی سبز 21 سوالی   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد شناسایی موانع تحقق بازاریابی سبز شامل 21سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی…

ادامه مطلب