پرسشنامه تمایز برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه تمایز برند استوکبرگر و همکاران (2012) Brand distinctiveness questionnaire پرسشنامه تمایز برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش تمایز برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تمایز برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برند … نسبت به رقبا برجسته تر…

ادامه مطلب

پرسشنامه تشابه فرد با برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه تشابه فرد با برند استوکبرگر و همکاران (2012) Brand-self similarity questionnaire پرسشنامه تشابه فرد با برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش تشابه فرد با برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تشابه فرد با برند دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد به برند یوسکج و همکاران (2013) و استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه تعهد به برند یوسکج و همکاران (2013) و استوکبرگر و همکاران (2012) Brand commitment questionnaire پرسشنامه تعهد به برند توسط یوسکج و همکاران (2013) و استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش تعهد به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد به برند دارای 6 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه گرمی برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه گرمی برند استوکبرگر و همکاران (2012) Brand warmth questionnaire پرسشنامه گرمی برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش گرمی برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه گرمی برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برند … برندی احساسی و نه عقلانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مزایای اجتماعی برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه مزایای اجتماعی برند استوکبرگر و همکاران (2012) Brand social benefits questionnaire پرسشنامه مزایای اجتماعی برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش مزایای اجتماعی برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مزایای اجتماعی برند دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مشتری برند…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربیات به یاد ماندنی از برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه تجربیات به یاد ماندنی از برند استوکبرگر و همکاران (2012) Memorable brand experiences questionnaire پرسشنامه تجربیات به یاد ماندنی از برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش تجربیات به یاد ماندنی از برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تجربیات به یاد ماندنی از برند دارای 2…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرستیژ برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه پرستیژ برند استوکبرگر و همکاران (2012) Brand prestige questionnaire پرسشنامه پرستیژ برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش پرستیژ برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پرستیژ برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برند … برندی درجه یک و با…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعیین هویت برند برای مصرف کننده سو و همکاران (2017)

پرسشنامه تعیین هویت برند برای مصرف کننده سو و همکاران (2017) Determining the brand identity for the consumer questionnaire پرسشنامه تعیین هویت برند برای مصرف کننده  توسط سو و همکاران (2017) به منظور سنجش تعیین هویت برند برای مصرف کننده  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعیین هویت برند برای…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعامل با برند سو و همکاران (2017)

پرسشنامه تعامل با برند سو و همکاران (2017) Brand interaction questionnaire پرسشنامه تعامل با برند توسط سو و همکاران (2017) به منظور سنجش تعامل با برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعامل با برند دارای 7 سوال و 2 مولفه می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه جذابیت برند سو و همکاران (2017)

پرسشنامه جذابیت برند سو و همکاران (2017) Brand Attractiveness questionnaire پرسشنامه جذابیت برند توسط سو و همکاران (2017) به منظور سنجش جذابیت برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جذابیت برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من آنچه را این برند ارائه می…

ادامه مطلب