پرسشنامه استاندارد الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت

      پرسشنامه استاندارد الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت پرسشنامه الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت توسط کرباسی (۱۳۹۷) به منظور سنجش الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال و ۵ بعد استفاده پنهانی، استفاده تحصیلی، استفاده نظارت شده، استفاده تفریحی (سرگرمی) و استفاده ارتباطی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد میزان استفاده از اینترنت کوهلمایمر و  نایت (۲۰۰۵)

      پرسشنامه استاندارد میزان استفاده از اینترنت کوهلمایمر و  نایت (۲۰۰۵) پرسشنامه میزان استفاده از اینترنت توسط کوهلمایمر و نایت (۲۰۰۵) به منظور سنجش میزان استفاده از اینترنت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اگر من از اینترنت خرید…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی استراتژیک شیرکوا و همکاران (۲۰۱۲)- ۴۲ سوالی

      پرسشنامه استاندارد کارآفرینی استراتژیک شیرکوا و همکاران (۲۰۱۲)- ۴۲ سوالی پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک توسط شیرکوا و همکاران (۲۰۱۲) به منظور سنجش کارآفرینی استراتژیک طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۲ سوال و ۷ مولفه تغییرات توسعه­ای و اساسی، نوآوری، ریسک­پذیری، تهاجم رقابتی، فوق فعال بودن، بهره برداری از منابع داخلی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز (۲۰۱۳)- ۱۶ سوالی

      پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز (۲۰۱۳)- ۱۶ سوالی پرسشنامه ساختار سازمانی توسط رابینز (۲۰۱۳) به منظور سنجش ساختار سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال و ۳ مولفه رسمیت، پیچیدگی و تمرکز می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (بیشتر افراد سازمان مقررات کاری خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارتباط دهان به دهان پاراسورامان ۱۹۹۵

      پرسشنامه استاندارد ارتباط دهان به دهان پاراسورامان ۱۹۹۵ پرسشنامه ارتباط دهان به دهان توسط پاراسورامان ۱۹۹۵ به منظور سنجش ارتباط دهان به دهان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من دوستان و بستگان را  به کار با این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی استراتژیک رضائیان و نجفی ۲۰۱۲

      پرسشنامه استاندارد کارآفرینی استراتژیک رضائیان و نجفی ۲۰۱۲ پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک توسط رضائیان و نجفی (۲۰۱۲) به منظور سنجش کارآفرینی استراتژیک طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و ۳ مولفه تفکر کارآفرینی، متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری و نوآوری مستمر می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی رضائیان و نجفی ۲۰۱۲

      پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی رضائیان و نجفی ۲۰۱۲ پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط رضائیان و نجفی (۲۰۱۲) به منظور سنجش عملکرد سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶ سوال و ۳ مولفه سهم بازار، سود بخشی و رقابت می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (در این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی رضائیان و نجفی ۲۰۱۲

      پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی رضائیان و نجفی ۲۰۱۲ پرسشنامه مزیت رقابتی توسط رضائیان و نجفی (۲۰۱۲) به منظور سنجش مزیت رقابتی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (در این بنگاه پیشرفت مداوم نوآوری به ایجاد مزیت رقابتی می‌کند؟)…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی ۳۲ سوالی

      پرسشنامه استاندارد  چابکی سازمانی ۳۲ سوالی پرسشنامه چابکی سازمان توسط قاسمی (۱۳۸۸) به منظور سنجش چابکی سازمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۲ سوال و ۷ بعد انعطاف پذیری، پاسخگویی، فرهنگ تغییر، سرعت، یکپارچگی و کاهش یکپارچگی، همکاری متقابل و کارکردهای مدیریتی می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تمایل به مشارکت اجتماعی

      پرسشنامه استاندارد تمایل به مشارکت اجتماعی پرسشنامه تمایل به مشارکت اجتماعی توسط درستکار و همکاران (۱۳۹۹) به منظور سنجش نهادینه شدن شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و ۲ مولفه مشارکت ناشی از جو سازمانی مطلوب و مشارکت خودانگیخته می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب