پرسشنامه مدیریت استعداد اوهلی 2007

    پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد اوهلی 2007 پرسشنامه مدیریت استعداد توسط اوهلی (2007) به منظور سنجش مدیریت استعداد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 36 سوال و 6 مولفه جذب و استخدام نیروی مستعد، شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد، بکارگیری استعداد، توسعه استعداد، ایجاد و حفظ روابط مثبت و نگهداری استعدادها می…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجدید نظر شده هدف پیشرفت الیوت و مورایاما 2008

    پرسشنامه تجدید نظر شده هدف پیشرفت الیوت و مورایاما 2008 Achievement Goal Questionnaire-Revised پرسشنامه تجدید نظر شده هدف پیشرفت توسط الیوت و مورایاما (2008) به منظور سنجش هدف پیشرفت طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط شکری و همکاران (1394) به منظور سنجش هدف پیشرفت در دانشجویان اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه اثربخشی سازمانی

        پکیج پرسشنامه اثربخشی سازمانی این پکیج حاوی 3 پرسشنامه در مورد اثربخشی سازمانی می باشد. تعریف مفهومی اثربخشی سازمانی اثربخشی سازمانی: اثربخشی سازمانی به عنوان میزان یا حدی که یک سازمان اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود را تحقق بخشیده و همچنین حدی که توانسته است ذینفعان استراتژیک خود را شناخته…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران

    پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران Cultural Intelligence Questionnaire in Iranian Sports Society پرسشنامه هوش فرهنگی توسط آنگ (2007) به منظور سنجش هوش فرهنگی در جامعه ورزش ایران طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط افشاریان و همکاران (1397) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 18 سوال و چهار…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا 2002

    پرسشنامه استاندارد رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا 2002 (Satisfaction with Body Image Scale (SWBIS پرسشنامه رضایت از تصویر تن توسط سوئوتو و گارسیا (2002) به منظور سنجش رضایت از تصویر تن در افراد طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط طاهری تربتی و همکاران (1392) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران

    پرسشنامه استاندارد عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران پرسشنامه عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران توسط قلعه نوئی و همکاران (1398) به منظور سنجش و عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران طراحی و تدوین شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق در ورزشکاران 1397

    پرسشنامه استاندارد اشتیاق در ورزشکاران 1397 passion questionnaire among athletes پرسشنامه اشتیاق در ورزشکاران توسط والرند (2003) به منظور سنجش اشتیاق در ورزشکاران طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط جعفری سیاوشانی و همکاران (1397) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 14 سوال و سه مولفه اشتیاق افراطی، اشتیاق هماهنگ و…

ادامه مطلب

پرسشنامه علل نگرانی از آسیب مجدد کاریستوکو و همکاران (2011)

        پرسشنامه استاندارد علل نگرانی از آسیب مجدد کاریستوکو و همکاران (2011) the causes of re-injury worry questionnaire پرسشنامه علل نگرانی از آسیب مجدد در ورزش توسط کاریستوکو و همکاران (2011) به منظور سنجش علل نگرانی از آسیب مجدد در ورزش طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط کاشانی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش جانگ 2007

      پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش جانگ 2007 Word of Mouth Advertising Questionnaire in Sport پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش توسط جانگ (2007) به منظور سنجش تبلیغات دهان به دهان در ورزش طراحی و تدوین شده است و توسط کردلو و الهی در سال 1397 در ایران اعتباریابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه دارایی های نامشهود لیگ حرفه ای فوتبال ایران

      پرسشنامه استاندارد دارایی های نامشهود لیگ حرفه ای فوتبال ایران پرسشنامه دارایی های نامشهود لیگ حرفه ای فوتبال ایران توسط حسینی در سال (1397) به منظور سنجش دارایی های نامشهود لیگ حرفه ای فوتبال ایران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 28 سوال و 4 مولفه دارایی های ساختاری، دارایی…

ادامه مطلب