پرسشنامه استاندارد نگرش به تغذیه کارنر و همکاران (EAT-26) (1979)

    پرسشنامه استاندارد نگرش به تغذیه کارنر و همکاران (EAT-26) (1979) پرسشنامه نگرش به تغذیه در سال (۱۹۷۹)  توسط  کارنر و همکاران سنجش نشانگان اختلالات تغذیه و نگرش ها و رفتارهای بیمارگونه خوردن و شناسایی بی اشتهایی عصبی و پراشتهایی عصبی  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال و ۳ بعد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع مدیریتی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

      پرسشنامه استاندارد موانع مدیریتی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال پرسشنامه موانع مدیریتی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال در سال (۱۳۹۵) برای شناسایی و اولویت‌بندی موانع مدیریتی مؤثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

    پرسشنامه استاندارد نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی پرسشنامه نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی در سال (۱۳۹۲) برای  ارزیابی نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نقش کیفیت خدمات ورزشگاه‌ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

    پرسشنامه استاندارد نقش کیفیت خدمات ورزشگاه‌ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال پرسشنامه نقش کیفیت خدمات ورزشگاه‌ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال در سال (۱۳۹۲) برای بررسی نقش کیفیت خدمات ورزشگاه‌ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال (انطباق خدمات ارائه‌شده با نیازها و انتظارات تماشاگران، بهبود خدمات در استادیوم در جهت جذب…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی

    پرسشنامه استاندارد موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی در سال (۱۳۹۲) برای ارزیابی موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی (موانع اجتماعی، موانع شخصی، موانع خانوادگی، موانع امکاناتی و اقتصادی، موانع فرهنگی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و ۵ بعد می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موفقیت ورزشی

    پرسشنامه استاندارد موفقیت ورزشی پرسشنامه موفقیت ورزشی در سال (۱۳۹۴) برای ارزیابی ابعاد مختلف موفقیت در ورزش (اجرای روان، توجه، تکنیک، حساسیت به خطا، تعهد، پیشرفت) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال و ۶ بعد می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (چنان…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد میزان استفاده از دوچرخه

    پرسشنامه استاندارد میزان استفاده از دوچرخه پرسشنامه میزان استفاده از دوچرخه در سال (۱۳۹۲) برای ارزیابی میزان استفاده از دوچرخه از ابعاد مختلف (تفریحی، کاری)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال و ۲ بعد می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند ( از…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش به دوچرخه

    پرسشنامه استاندارد نگرش به دوچرخه پرسشنامه نگرش به دوچرخه در سال (۱۳۹۲) برای ارزیابی نگرش به دوچرخه از ابعاد مختلف (شناختی، احساسی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال و ۲ بعد می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (حوادث ناشی از دوچرخه‌سواری نسبت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد وضعیت مراقبت از خود

    پرسشنامه استاندارد وضعیت مراقبت از خود پرسشنامه وضعیت مراقبت از خود برای ارزیابی میزان مهارت‌های مراقبت از خود و انجام فعالیت‌های روزمره زندگی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (شانه زدن موها ،توانایی به‌کارگیری پول) به…

ادامه مطلب

مقیاس سبک های رهبری در ورزش (LSS) چلادورای و صالح ۱۹۸۸

    مقیاس سبک های رهبری در ورزش (LSS) چلادورای و صالح ۱۹۸۸ پرسشنامه سبک های رهبری در ورزش در سال (۱۹۸۸) توسط چلادواری و صالح برای بررسی ادراک رفتار رهبری مربی (تمرین و دستورالعمل، رفتار دموکراتیک، رفتار استبدادی، حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال و ۵…

ادامه مطلب