پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی

    پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی پرسشنامه کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی در سال (۱۳۹۳) برای ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی از ابعاد مختلف (یکدلی و یکپارچگی، پاسخگویی، اعتمادسازی، اطمینان و پشت‌گرمی، موارد ملموس و عینی)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و ۵ بعد می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد قوت‌ها و ضعف‌های استعدادیابی در ورزش قهرمانی

    پرسشنامه استاندارد قوت‌ها و ضعف‌های استعدادیابی در ورزش قهرمانی پرسشنامه قوت ها و ضعف های استعدادیابی در ورزش قهرمانی در سال (۱۳۹۲) برای ارزیابی قوت‌ها و ضعف‌های استعدادیابی در ورزش قهرمانی (قوت‌های محیط درونی استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور، ضعف‌های محیط درونی استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور) طراحی و تدوین شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فرصت‌ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی

    پرسشنامه استاندارد فرصت‌ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی پرسشنامه فرصت‌ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی در سال (۱۳۹۲) برای ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی (فرصت‌های محیط بیرونی استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور، تهدیدهای محیط بیرونی استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی جوانان

    پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی جوانان پرسشنامه عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی جوانان در سال (۱۳۹۳) برای ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی جوانان (سلامت شناختی، سلامت اجتماعی، سلامت روانی، سلامت زیستی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال و ۴ بعد می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی

    پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی پرسشنامه عوامل مؤثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی در سال توسط کشاورز (۱۳۹۶) برای ارزیابی عوامل مؤثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی (تفکر راهبردی، نگرش توسعه‌ای، آشنایی با مدل‌های ارزیابی، کیفیت خدمات، نیاز و وفاداری مشتریان، رقابت، کیفیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران هم‌چین‌های برتر

    پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران هم‌چین‌های برتر پرسشنامه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران هم‌چین‌های برتر در سال (۱۳۹۱) برای ارزیابی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران هم‌چین‌های برتر (تأسیسات، اطلاعات و جذابیت، عملکرد و قدمت تیمها، زمان‌بندی و اطلاع‌رسانی، پیروزی نیابتی، حضور و حمایت، تعامل و گریز، هیجان) طراحی و تدوین شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه‌ای

    پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه‌ای پرسشنامه عوامل مؤثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه‌ای در سال (۱۳۹۴) برای شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه‌ای طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس

    پرسشنامه استاندارد عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس پرسشنامه عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس در سال (۱۳۹۳) برای ارزیابی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت ‌بدنی در مدارس (تخصص معلمان، بعد روانی، نگرش و شناخت گروه‌های مرتبط، نظارت و ارزشیابی، امکانات و تجهیزات) طراحی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عوامل رفتاری مؤثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی

    پرسشنامه استاندارد عوامل رفتاری مؤثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی پرسشنامه عوامل رفتاری مؤثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی در سال (۱۳۹۵) برای سنجش عوامل رفتاری مؤثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی (محیطی، تجاری، مدیریتی، تخصصی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال و ۴ بعد می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار

    پرسشنامه استاندارد علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار پرسشنامه علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار در سال (۱۳۹۱) برای سنجش علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال و ۲ مولفه علل انجام ورزش و علل عدم انجام ورزش…

ادامه مطلب