پرسشنامه استاندارد موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی

    پرسشنامه استاندارد موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی پرسشنامه موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی در سال (۱۳۹۳) برای  ارزیابی موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی (روابط عمومی، مکان، قیمت‌گذاری، کانال‌های توزیع، قدرت‌های بازار، محصول، کیفیت و فرآیند، تشویق‌کننده‌ها، مدیریت هوادارن، برنامه‌ریزی جهت جذب، ترویج)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی

    پرسشنامه استاندارد منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی پرسشنامه منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی در سال (۱۳۹۳) برای  ارزیابی میزان اثربخشی منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (فدراسیون، اماکن و تأسیسات کافی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد محدودیت ناشی از درد در سالمندان

    پرسشنامه استاندارد محدودیت ناشی از درد در سالمندان پرسشنامه محدودیت ناشی از درد در سالمندان در سال (۱۳۹۳) برای بررسی محدودیت ناشی از درد در سالمندان (محدودیت در کارهای روزمره درون خانه، محدودیت در کارهای روزمره بیرون از خانه، محدودیت‌های زمانی)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال و ۳…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد باورها و نگرش‌های ناکارآمد خواب (DBAS)

    پرسشنامه استاندارد باورها و نگرش‌های ناکارآمد خواب (DBAS) پرسشنامه باورها و نگرش‌های ناکارآمد خواب در سال (۲۰۰۱) برای ارزیابی باورها و نگرش‌های ناکارآمد خواب (کنترل و پیامدهای خواب، انتظارات و عادات خواب) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال و ۲ بعد می باشد و بر اساس طیف ده گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات ورزشی لیو (۲۰۰۸)

    پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات ورزشی لیو (۲۰۰۸) پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی، توسط چن  (۱۹۹۶)، شن ( ۱۹۹۹)، و وو ( ۲۰۰۳) استفاده‌شده است. و سپس توسط لیو در سال ( ۲۰۰۸)  تعدیل شد. پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی توسط لیو در سال (۲۰۰۸) برای بررسی کیفیت خدمات محیط‌ها و اماکن ورزش از ابعاد مختلف…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی

    پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی پرسشنامه کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی در سال (۱۳۹۳) برای ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی از ابعاد مختلف (یکدلی و یکپارچگی، پاسخگویی، اعتمادسازی، اطمینان و پشت‌گرمی، موارد ملموس و عینی)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و ۵ بعد می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد قوت‌ها و ضعف‌های استعدادیابی در ورزش قهرمانی

    پرسشنامه استاندارد قوت‌ها و ضعف‌های استعدادیابی در ورزش قهرمانی پرسشنامه قوت ها و ضعف های استعدادیابی در ورزش قهرمانی در سال (۱۳۹۲) برای ارزیابی قوت‌ها و ضعف‌های استعدادیابی در ورزش قهرمانی (قوت‌های محیط درونی استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور، ضعف‌های محیط درونی استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور) طراحی و تدوین شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فرصت‌ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی

    پرسشنامه استاندارد فرصت‌ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی پرسشنامه فرصت‌ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی در سال (۱۳۹۲) برای ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی (فرصت‌های محیط بیرونی استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور، تهدیدهای محیط بیرونی استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی جوانان

    پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی جوانان پرسشنامه عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی جوانان در سال (۱۳۹۳) برای ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی جوانان (سلامت شناختی، سلامت اجتماعی، سلامت روانی، سلامت زیستی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال و ۴ بعد می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی

    پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی پرسشنامه عوامل مؤثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی در سال توسط کشاورز (۱۳۹۶) برای ارزیابی عوامل مؤثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی (تفکر راهبردی، نگرش توسعه‌ای، آشنایی با مدل‌های ارزیابی، کیفیت خدمات، نیاز و وفاداری مشتریان، رقابت، کیفیت…

ادامه مطلب