پرسشنامه سلامت سازمانی سینگ و جها (2018)

پرسشنامه سلامت سازمانی سینگ و جها (2018) Organizational Health Questionnaire پرسشنامه سلامت سازمانی توسط سینگ و جها (2018) به منظور سنجش سلامت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سلامت سازمانی دارای 19 سوال و 7 مولفه اثربخشی مدیریتی ، روابط خوشایند قدرت، توسعه منابع انسانی، گرایش به تیم، ارزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتری الدمور و حیات (2019)

پرسشنامه رضایت مشتری الدمور و حیات (2019) Customer satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت مشتری توسط الدمور و حیات (2019) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(چه میزان با توجه به تجربه خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعادل کار – زندگی وانگ و کو (2009)

درباره وردپرس پرسشنامه تعادل کار – زندگی وانگ و کو (2009) Work–life balance questionnaire پرسشنامه تعادل کار – زندگی توسط وانگ و کو (2009) به منظور سنجش تعادل کار و زندگی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعادل کار – زندگی دارای 26 سوال و 7 مولفه زمان کافی فراغت…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضايت شغلي ريچ (1997)

پرسشنامه رضايت شغلي ريچ (1997) Job Satisfaction questionnaire پرسشنامه رضايت شغلی توسط ريچ (1997) به منظور سنجش رضايت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضايت شغلی دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از شغلم رضايت كامل دارم.) به سنجش رضايت شغلی می‌پردازد….

ادامه مطلب

پرسشنامه شوک های مسیر شغلی سیبرت و همکاران (2013)

پرسشنامه شوک های مسیر شغلی سیبرت و همکاران (2013) Career shocks questionnaire پرسشنامه شوک های مسیر شغلی توسط سیبرت و همکاران (2013) به منظور سنجش شوک های مسیر شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه موفقیت شغلی دارای 7 سوال و 2 مولفه شوک های مسیر شغلی منفی و شوک…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خیرخواهانه کاراکاس و سارگلو (2012)

پرسشنامه رهبری خیرخواهانه کاراکاس و سارگلو (2012) Benevolent leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خیرخواهانه توسط کاراکاس و سارگلو (2012) به منظور سنجش رهبری خیرخواهانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خیرخواهانه دارای 40 سوال و 4 مولفه عمق معنوی، تعامل مثبت، حساسیت اخلاقی و پاسخگویی به جامعه می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقابله با تحول سازمانی جاج و همکاران (1999)

پرسشنامه مقابله با تغییر سازمانی جاج و همکاران (1999) Coping with change questionnaire پرسشنامه مقابله با تحول سازمانی توسط واتسون، کلارك و تلنگ (1988) به منظور سنجش مقابله با تحول یا تغییر سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مقابله با تحول سازمانی دارای 8 سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه پاسخگويی سازمانی جانسن (2001)

پرسشنامه پاسخگويی سازمانی جانسن (2001) Organizational accountability questionnaire پرسشنامه پاسخگويی سازمانی توسط جانسن (2001) به منظور سنجش پاسخگويی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پاسخگويی سازمانی دارای 15 سوال و 5 مولفه پاسخگویی قانونی، پاسخگویی مالی، پاسخگویی عملکردی، پاسخگویی دموکراتیک و پاسخگویی اخلاقی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی اسکالویک و اسکالویک (2007)

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی اسکالویک و اسکالویک (2007) Job self-efficacy questionnaire پرسشنامه خودکارآمدی شغلی توسط اسکالویک و اسکالویک (2007) به منظور سنجش خودکارآمدی شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی شغلی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در این سازمان امکانات رفاهي به طور…

ادامه مطلب

پرسشنامه آمادگی برای تغییر بوکنوگه و دوس (20007)

پرسشنامه آمادگی برای تغییر بوکنوگه و دوس (20007) Readiness for change questionnaire Bouckenooghe & Devos (2007) پرسشنامه آمادگی برای تغییر توسط بوکنوگه و دوس (2013)  بر اساس پژوهش های بونسترا و بنبروک-گراونهورست (1998)، متسلار (1997) و اورگ (2006) به منظور سنجش آمادگی برای تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه…

ادامه مطلب