پرسشنامه عزت نفس پوپ (1989)

پرسشنامه عزت نفس پوپ (1989) Self-Esteem Questionnaire Popup (1989) پرسشنامه عزت نفس توسط پوپ (1989) به منظور سنجش میزان عزت نفس طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عزت نفس دارای 20 سوال و 5 مولفه عزت نفس کلی، عزت خانوادگی، عزت اجتماعی، عزت تحصیلی و عزت کاری یا سازمانی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه همسر آزاری (1384)

پرسشنامه همسر آزاری (1384) Spouse Abuse Questionnaire پرسشنامه همسر آزاری توسط قهاری، عاطف وحید و یوسفی (1384) به منظور سنجش میزان همسر آزاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه همسر آزاری دارای 44 سوال و 3 مولفه بد رفتاری عاطفی، بد رفتاری جسمی و بد رفتاری جنسی می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس از صمیمیت دسکاتنر و تلن (1991)

پرسشنامه  ترس از صمیمیت دسکاتنر و تلن (1991) (Fear of Intimacy Scale Descutner & Thelen (1991 پرسشنامه ترس از صمیمیت توسط دسکاتنر و تلن (1991) به منظور سنجش میزان ترس از صمیمیت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ترس از صمیمیت دارای 35 سوال و 2 مولفه ترس از صمیمیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنس و هیوی (1990) – فرم کوتاه

پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنس و هیوی (1990) – فرم کوتاه (Communication Patterns Questionnaire Short-form Cristten & Heavy (1990 پرسشنامه الگوهای ارتباطی که توسط کریستنس و هیوی (1990) طراحی و تدوین شده است، رفتارهای زوجین را در طول سه مرحله از تعارض زناشویی برآورد می کند. این سه مرحله عبارتند از زمانی که در روابط زوجین…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به روابط فرازناشویی دریگوتاس و همکاران (1999)

پرسشنامه تمایل به روابط فرازناشویی دریگوتاس و همکاران (1999) (Drigotas tendency for extramarital relationships (1999 پرسشنامه تمایل به روابط فرازناشویی توسط دریگوتاس و همکاران (1999) به منظور سنجش میزان تمایل به روابط فرازناشویی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تمایل به روابط فرازناشویی دارای 11 سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی (2001) – 44 سوالی

پرسشنامه  نیازهای صمیمیت زناشویی (2001) – 44 سوالی (Marital Intimate Needle Questionnaire (2001 پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی توسط باگاروزی (2001) به منظور سنجش میزان نیازهای صمیمیت زناشویی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی دارای 44 سوال و 9 مولفه صمیمیت عاطفی، صميمت روانشناختي، صميمت عقلاني، صميمت جنسي،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی استایمنتز (1997)

پرسشنامه استرس شغلی استایمنتز (1997) (Job stress Questionnaire staymntz (1997 پرسشنامه استرس شغلی توسط استایمنتز (1997) به منظور سنجش میزان استرس شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس شغلی دارای 36 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (به دلیل ساعات طولانی کار و کار…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری شغلی ساویکاس (2012)

پرسشنامه سازگاری شغلی ساویکاس (2012) Career adaptability questionnaires Savickas (2012) پرسشنامه سازگاری شغلی توسط ساویکاس (1996) به منظور سنجش میزان سازگاری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری شغلی دارای 24 سوال و 4 مولفه دغدغه، کنجکاوی، کنترل، اعتماد می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1984) – 22 سوالی

پرسشنامه  سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1984) – 22 سوالی (Professional Adjustment Questionnaire Dawis & Lofquist (1984 پرسشنامه سازگاری شغلی توسط دیویس و لافکوایست (1984) به منظور سنجش میزان سازگاری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری شغلی دارای 22 سوال و 6 مولفه ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه شبکه های اجتماعی لی و همکاران (2006) – 5 سوالی

پرسشنامه شبکه های اجتماعی لی و همکاران (2006) – 5 سوالی Human Resource Management Questionnaire پرسشنامه شبکه های اجتماعی توسط لی و همکاران (2006) به منظور سنجش شبکه های اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شبکه های اجتماعی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب