پرسشنامه باورهای ارتباطی رومنس و دی بورد (1995)

پرسشنامه باورهای ارتباطی رومنس و دی بورد (1995) Relationship beliefs questionnaire Romance & Dibord (1995) پرسشنامه باورهای ارتباطی توسط رومنس و دی بورد (1995) به منظور سنجش افکار و باورهای غیر منطقی و ناکارآمد در روابط زناشویی و پی بردن به روابط زوج ها طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط ازخوش…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنظیم هیجانی (EPQ) گروس و جان (2003) – 10 سوالی

پرسشنامه تنظیم هیجانی (EPQ) گروس و جان (2003)- 10 سوالی The Perseverative Thinking Questionnaire Gross & John (2003) پرسشنامه تنظیم هیجانی توسط گروس و جان (2003) به منظور سنجش تنظیم هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تنظیم هیجانی دارای 10 سوال و 2 مولفه شامل سرکوبی هیجانی و ارزیابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت مرزی (STB) کلاریج و بروکس (1984)- فرم B

پرسشنامه شخصیت مرزی (STB) کلاریج و بروکس (1984)- فرم B The Schizotypal Trait Questionnaire-B form Claridge & Broks (1984) پرسشنامه شخصیت مرزی توسط کلاریج و بروکس (1984) در دانشگاه آکسفورد ساخته شده و توسط راولینگز، کلاریج و فریمن (2001) به منظور سنجش شخصیت مرزی مورد تجدیدنظر قرار گرفت. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شخصیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت گری ویلسون و همکاران(1989) فرم کوتاه

پرسشنامه شخصیت گری ویلسون و همکاران(1989) فرم کوتاه Gray-Wilson Personality Questionnaire (GWPQ) پرسشنامه شخصیت توسط گری ویلسون و همکاران (1989) به منظور سنجش شخصیت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شخصیت گری ویلسون دارای 28 سوال و 6 مولفه شامل روی آوردن، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتياق تحصيلي دانش آموزان ويگا (2016)

پرسشنامه اشتياق تحصيلي دانش آموزان ويگا (2016) The student Engagement Questionnaire Veiga (2011) پرسشنامه اشتياق تحصيلي توسط ویگا (2016) به منظور سنجش اشتياق تحصيلي طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اشتياق تحصيلي دارای 20 سوال و 4 مولفه شامل شناختی، عاطفی، رفتاری و عاملیت می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانمندی های منش پترسون و سیگلمن (2004)

پرسشنامه توانمندی های منش پترسون و سیگلمن (2004) The Character strengths Questionnaire Peterson & Seligman (2004) پرسشنامه توانمندی های منش توسط پترسون و سیگلمن (2004) به منظور سنجش توانمندی های منش  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توانمندی های منش دارای 24 سوال و 6 مولفه دانش و خرد، شجاعت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه دو سوگرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990)- 28 سوالی

پرسشنامه دو سوگرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990)- 28 سوالی Ambivalence over the Expression of Emotion Questionnaire King & Emmons (1990) پرسشنامه دو سوگرایی در ابرازگری هیجانی توسط کینگ و امونز (1990) به منظور سنجش بررسی اهمیت نقش دو سوگرایی در ابرازگری هیجان در سلامت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع دی (DS-14)

پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D    The Type D personality Questionnaire (DS-14) Denollet (2005) پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D توسط دﻧﻮﻟﺖ  (2005) به منظور سنجش دو وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎزداري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D دارای ﺷﺎﻣﻞ ١٤ ﺳﻮال ﻣﻲ…

ادامه مطلب

پرسشنامه تفکر سیستمی دولانسکی و همکاران (2020)

پرسشنامه تفکر سیستمی دولانسکی و همکاران (2020) Systems Thinking Scale Dolansky & et al (2020) پرسشنامه تفکر سیستمی توسط دولانسکی مور، پالمیری و سینگ (2020) به منظور سنجش تفکر سیستمی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تفکر سیستمی دارای 20 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه حرفه ای گرایی (1391)

  پرسشنامه حرفه ای گرایی (1391) The professionalism Questionnaire پرسشنامه حرفه ای گرایی بر اساس ابعاد و شاخص های حرفه ای گرایی توسط کریمی (1391) به منظور سنجش حرفه ای گرایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حرفه ای گرایی دارای 16 سوال و 2 مولفه شامل تخصص گرایی و…

ادامه مطلب