مقیاس احساس تنهایی دانشجویان براساس مقیاس آشر (SLFS)

   . دریافت پکیج مقیاس احساس تنهایی دانشجویان براساس مقیاس آشر (SLFS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) یکی از نیازهای اساسی انسان به عنوان یک موجود اجتماعی برقراری تعامل با افراد دیگر می باشد. ظهور انقلاب صنعتی در قرن هیجدهم و تغییرات فن آوری های همراه آن زندگی اجتماعی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه افسردگی نوجوانان – کوتچر(kADS-II)

   . دریافت پکیج پرسشنامه افسردگی نوجوانان – کوتچر(kADS-II) (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس افسردگی نوجوانان  در سال 2002 توسط کوتچرپس از اجرا بروی 17712 نفر از دانش ­آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان ساخته شد. ابزارهای سنجش افسردگی در نوجوانان معمولاً دارای محدودیت­هایی است و در بسیاری از موارد دارای اعتبار…

ادامه مطلب

پرسشنامه تایید جویی کودکان

   . دریافت پکیج پرسشنامه تایید جویی کودکان (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) تحقیقات نشان می دهد که وابستگی تایید یک نیاز حمایتی است و تایید جویی در تعیین کارکردهای رفتاری، ادراکی و شناختی آزمودنی ها نقش مهمی ایفا می کند. مطالعات در متابعت همرنگی و پاسخ به تاثیرات اجتماعی دقیق منجر…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی – سواری

   . دریافت پکیج پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی – سواری (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) به منظور اندازه گیری متغیر خودتنظیمی تحصیلی از پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی که مشتمل بر 30 گویه است استفاده می شود. ساخت و تنظیم این پرسشنامه از طریق مطالعه ماده های برخی از پرسش نامه های خارجی…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرهنگ کلاس استفان رابینز

   . دریافت پکیج پرسشنامه فرهنگ کلاس استفان رابینز (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه فرهنگ کلاس توسط استفان رابینز (1994) ساخته شده است که از 8 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی فرهنگ کلاس درس بکار می رود. عبارات پرسشنامه فرهنگ کلاسی رابینز جنبه های مختلف فرهنگ کلاسی را…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS)

   . دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس تجدیدنظرشده اضطراب آشکار کودکان توسط رینولدر و ریچموند در سال 1978 طراحی شد و یک ابزار خودگزارشی دارای 37 سوال بوده که 28 گویه آن اضطراب را می سنجد و 9 گویه دیگر شامل…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکشی در نوجوانان

   .  دریافت پکیج پرسشنامه خودکشی در نوجوانان – (ASQ) (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خودکشی در نوجوانان  13 سوال دارد و توسط کیت طراحی شده است. هدف اصلی آن ارزیابی میزان تمایل یا احتمالی خودکشی در نوجوانان است. هر سوال دو گزینه دارد. گزینه بلی 1 امتیاز و خیر  نمره صفر…

ادامه مطلب

مقياس چندبعدي اضطراب كودكان

  .  دریافت پکیج مقياس چندبعدي اضطراب كودكان – مارچ و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس که توسط مارچ و همکاران در سال 1997 ساخته شد یک ابزار خودگزارشی است که 39 گویه دارد و برای ارزیابی نشانه های اضطراب در گروه های سنی 8 تا 19 سال…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودپنداره کودکان

   .  دریافت پکیج پرسشنامه خودپنداره کودکان  (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس خودپنداره کودکان (SC) توسط لویس پی. لیپسیت  در سال 1958 ساخته شده است که از 22 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش خودپنداره کودکان بکار می رود. خودپنداره مجموعه‌اي از عقايد، باورها و بازخوردهاي فرد درباره خودش…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس دانشجویان

   .  دریافت پکیج پرسشنامه استرس دانشجویان – پولادی ری شهری (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه فشارزاهای دانشجویی(عوامل فشارزای دانشجویی)در سال 1374 توسط پولادی ری شهری تهیه و تدوین شده است. این مقیاس 54 سوال را دربر گرفته و 4 مولفه را در دانشجویان مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد….

ادامه مطلب