پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی اورگان و کونوسکی (1996) – 19 سوالی

پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی اورگان و کونوسکی (1996) – 19 سوالی Organizational citizenship behavior Questionnaire Organ & Konovsky (1968) پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی توسط اورگان و کونوسکی (1996) به منظور سنجش میزان رفتار شهروندي سازمانی  افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی دارای 19 سوال و 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و استرینجر(1968)

پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و استرینجر(1968) Organizational Climate Questionnaire Litwin & Stringer (1968) پرسشنامه جو سازمانی توسط لیتوین و استرینجر (1968) به منظور سنجش میزان جو سازمانی افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جو سازمانی دارای 26 سوال و 9 مولفه ساختار، مسئولیت، پاداش، ریسک، صمیمیت، حمایت، ضوابط، برخورد،…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران (2003)

پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران (2003) The Religious Commitment Inventory Worthington & et al (2003) پرسشنامه تعهد مذهبی توسط ورتینگتون و همکاران (2003) به منظور سنجش میزان تعهد مذهبی افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد مذهبی دارای 10 سوال و 2 مولفه تعهد مذهبی درون فردی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس (1390)

پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس (1390) The effectiveness of school administrator Questionnaire پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس توسط باقری و محقق (1390) به منظور سنجش اثربخشی مدیران مدارس  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس دارای 45 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (مدیر تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای معنوی و دینی

پرسشنامه باورهای معنوی و دینی پرسشنامه باورهای معنوی موسسه ملی سلامت ایالت متحده (1999) Religious & Spiritual Inventory پرسشنامه باورهای معنوی و دینی برگرفته از پرسشنامه 39 گویه ای معنویت و دینداری است که در سال (1999)، توسط موسسه ملی سلامت ایالات متحده آمریکا با دعوت از کارشناسان تمامی ادیان، جامعه شناسان، متخصصین سلامت عمومی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تاب آوری بزرگسالان فرایبورگ و همکاران (2003)

پرسشنامه تاب آوری بزرگسالان فرایبورگ و همکاران (2003) Faraiburg resilience Scale (2003) پرسشنامه تاب آوری بزرگسالان توسط فرایبورگ و همکاران (2003) به منظور سنجش تاب آوری بزرگسالان  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تاب آوری بزرگسالان دارای 41 سوال و 5 مولفه شامل شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی، انسجام خانوادگی، حمایت…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی (1398) – 10 سوالی

پرسشنامه اعتماد سازمانی (1398) – 10 سوالی Organizational Trust Questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی بر اساس مدل فرجیان (1392)، توسط فرهادی (1398) به منظور سنجش اعتماد سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 10 سوال و 4 مولفه شامل صداقت و راستی، مهارت و شایستگی، ثبات رویه و…

ادامه مطلب

پرسشنامه شهرت سازمانی فومبران و ونریل (2003)

پرسشنامه شهرت سازمانی فومبران و ونریل (2003) The Organizational Reputation Questionnaire پرسشنامه شهرت سازمانی توسط فومبران و ونریل (2003) به منظور سنجش شهرت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شهرت سازمانی دارای 26 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (هر زمانی که این سازمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتری زيتامل، بری و پاراسورامان (1996)

پرسشنامه وفاداری مشتری زيتامل، بری و پاراسورامان (1996) The Customer Loyalty Questionnaire Zitamal, Berry and Parasuraman (1996) پرسشنامه وفاداری مشتری توسط زيتامل، بری و پاراسورامان (1996) به منظور سنجش وفاداری مشتری  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتری دارای 8 سوال و 3 مولفه وفاداری مشتری، وفاداری نگرشی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی مند چیتراو پلونگ (2011) – 6 سوالی

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی مند چیتراو پلونگ (2011) – 6 سوالی The Social Responsibility Questionnaire Mandhachitara & Poolthong (2011) پرسشنامه مسئولیت اجتماعی توسط مند چیتراو پلونگ (2011) به منظور سنجش مسئولیت اجتماعی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مسئولیت اجتماعی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب