پرسشنامه سندرم خستگی مزمن جیسون (2014)

پرسشنامه سندرم خستگی مزمن جیسون (2014) Chronic Fatigue Syndrome Questionnaire پرسشنامه سندرم خستگی مزمن توسط جیسون (2014) به منظور سنجش سندرم خستگی مزمن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سندرم خستگی مزمن دارای 14 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(آیا کارها را بدون مشکل شروع…

ادامه مطلب

پرسشنامه خستگی مزمن چالدر و همکاران (1993)

پرسشنامه خستگی مزمن چالدر و همکاران (1993) Calder and et al (1993) fatigue scale پرسشنامه خستگی مزمن توسط چالدر و همکاران (1993) به منظور سنجش خستگی مزمن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خستگی مزمن دارای 14 سوال و 2 مولفه خستگی جسمی و ذهنی می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه طرد شدگی از محیط کار فریس و همکاران (2008)

پرسشنامه طرد شدگی از محیط کار فریس و همکاران (2008) Workplace ostracism questionnaire پرسشنامه طرد شدگی از محیط کار توسط فریس و همکاران (2008) به منظور سنجش طرد شدگی از محیط کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه طرد شدگی از محیط کار دارای 13 سوال  می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک از کلاس فراسر و همکاران (1996)

پرسشنامه ادراک از کلاس فراسر و همکاران (1996) Perception of the class questionnaire پرسشنامه ادراک از کلاس توسط فراسر، فیشر و مکروبی (1996) به منظور سنجش ادراک از کلاس طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک از کلاس دارای 54 سوال و 7 مولفه همبستگی دانش آموزان، حمایت معلم، درگیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگهداشت منابع انساني كايدنت (2009)

پرسشنامه نگهداشت منابع انساني كايدنت (2009) Human resource retention Questionnaire پرسشنامه نگهداشت منابع انساني توسط كايدنت (2009) به منظور سنجش نگهداشت منابع انساني طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگهداشت منابع انساني دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اگر قرار باشد كار ديگری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرهنگ نوآوری اسکرلاواج و همکاران (2010)

پرسشنامه فرهنگ نوآوری اسکرلاواج و همکاران (2010) Innovation Culture questionnaire   پرسشنامه فرهنگ نوآوری توسط اسکرلاواج و همکاران (2010) به منظور سنجش فرهنگ نوآوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرهنگ نوآوری دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (تا چه میزان نتايج ارزيابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون (2005)

پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون (2005) Organizational Virtue questionnaire پرسشنامه فضیلت سازمانی توسط کامرون (2005) به منظور سنجش فضیلت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فضیلت سازمانی دارای 15 سوال و 5 مولفه خوشبینی، اعتماد، همدردی، انسجام و بخشش می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ما تلاش…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سازمانی اوگر یوزگت و همکاران (2015)

پرسشنامه نوآوری سازمانی اوگر یوزگت و همکاران (2015) Organizational Innovation questionnaire   پرسشنامه نوآوری سازمانی اوگر یوزگت و همکاران (2015) به منظور سنجش نوآوری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سازمانی دارای 12 سوال و 2 مولفه اکتشاف و بهره برداری باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه ظرفیت مدیریت دانش اوگر یوزگت و همکاران (2015)

پرسشنامه ظرفیت مدیریت دانش اوگر یوزگت و همکاران (2015) Knowledge Management Capacity questionnaire   پرسشنامه ظرفیت مدیریت دانش اوگر یوزگت و همکاران (2015) به منظور سنجش ظرفیت مدیریت دانش  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ظرفیت مدیریت دانش دارای 10 سوال و سه مولفه کسب دانش، به اشتراک گذاری دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی کاناواتاناچی و یو (2002)

پرسشنامه اعتماد سازمانی کاناواتاناچی و یو (2002) Organization trust questionnaire   پرسشنامه اعتماد سازمانی کاناواتاناچی و یو (2002) به منظور سنجش اعتماد سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 12 سوال و سه مولفه اعتماد مبتنی بر شناخت، اعتماد مبتنی بر تاثیر و گرایش به اعتماد می…

ادامه مطلب