پرسشنامه فراشناخت دینی(1399)

پرسشنامه فراشناخت دینی(1399) Religious metacognition questionnaire پرسشنامه فراشناخت دینی توسط سالاری فر (1399) به منظور سنجش فراشناخت دینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فراشناخت دینی دارای 26 سوال و 4 مولفه  طبقه شخص، طبقه تکلیف، طبقه راهبرد و تجربه فراشناخت دینی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه فراشناخت اخلاقی مک ماهون و گود (2015)

پرسشنامه فراشناخت اخلاقی مک ماهون و گود (2015) Moral metacognition questionnaire پرسشنامه فراشناخت اخلاقی توسط مک ماهون و گود (2015) به منظور سنجش فراشناخت اخلاقی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فراشناخت اخلاقی دارای 20 سوال و 4 مولفه تنظیم فراشناختی، دانش شناختی بیانی، دانش شناختی رویه ای و دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به بازی های ویدئویی – رایانه ای آنیوتاورن (2008)

پرسشنامه اعتیاد به بازی های ویدئویی – رایانه ای آنیوتاورن (2008) Video-computer games Addiction questionnaire پرسشنامه اعتیاد به بازی های ویدئویی – رایانه ای توسط آنیوتاورن (2008) به منظور سنجش اعتیاد به بازی های ویدئویی – رایانه ای طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتیاد به بازی های ویدئویی –…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی استپس و پیدمونت (1986)

پرسشنامه رضایت شغلی استپس و پیدمونت (1986) Job satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت شغلی توسط استپس و پیدمونت (1986) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 21 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(با توجه به انتظاراتی که از من دارند…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت دانش ابوبكر و همكاران (2019)

پرسشنامه مدیریت دانش ابوبكر و همكاران (2019) Knowledge management questionnaire پرسشنامه مدیریت دانش توسط ابوبكر و همكاران (2019) به منظور سنجش مدیریت دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت دانش دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کارکنان سازمان ما در مدیریت دانش امکان…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق ادراک شده معلم اروسز و همکاران (2015)

درباره وردپرس پرسشنامه اشتیاق ادراک شده معلم اروسز و همکاران (2015) Teacher Perceived Enthusiasm questionnaire پرسشنامه اشتیاق ادراک شده معلم توسط اروسز، توس-کیرالی، بوت، کاسزتور، یولری کواکس و جانواری (2015) به منظور سنجش اشتیاق ادراک شده معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اشتیاق ادراک شده معلم دارای 13 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای آداب گریز تحصیلی کلارک و همکاران (2015)

درباره وردپرس پرسشنامه رفتارهای آداب گریز تحصیلی کلارک و همکاران (2015) Academic Incivility questionnaire پرسشنامه رفتارهای آداب گریز تحصیلی توسط کلارک و همکاران(2015) به منظور سنجش رفتارهای آداب گریز تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای آداب گریز تحصیلی دارای 24 سوال و 2 مولفه رفتارهای آداب گریز خفیف،…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای طرح ریزی شغلی برکوییتز و لیپشیتس- برزیلر (2015)

درباره وردپرس پرسشنامه باورهای طرح ریزی شغلی برکوییتز و لیپشیتس- برزیلر (2015) Career-planning beliefs questionnaire پرسشنامه باورهای طرح ریزی شغلی توسط برکوییتز و لیپشیتس- برزیلر (2015) به منظور سنجش باورهای طرح ریزی شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه باورهای طرح ریزی شغلی دارای 29 سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه پریشانی شغلی کرید و همکاران (2015)

درباره وردپرس پرسشنامه پریشانی شغلی کرید و همکاران (2015) Career distress questionnaire پرسشنامه پریشانی شغلی توسط کرید، هود، پراسکوا و مکرانسکی (2015) به منظور سنجش پریشانی شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پریشانی شغلی دارای 12 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من هر روز…

ادامه مطلب

پرسشنامه ناهمخوانی هدف شغلی کرید و هود (2015)

درباره وردپرس پرسشنامه ناهمخوانی هدف شغلی کرید و هود (2015) Career goal discrepancies scale پرسشنامه ناهمخوانی هدف شغلی توسط کرید و هود (2015) به منظور سنجش ناهمخوانی هدف شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ناهمخوانی هدف شغلی دارای 12 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب