پرسشنامه رهبری بصیر کانگر و کاننگو (۱۹۸۸)

معرفی پرسشنامه پرسشنامه رهبری بصیر کانگر و کاننگو (۱۹۸۸) Charismatic Leadership questionnaire Conger & Kanungo ۱۹۸۸ پرسشنامه رهبری بصیر (آینده نگر) توسط کانگر و کاننگو (۱۹۸۸) به منظور سنجش رهبری بصیر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری بصیر دارای ۳۳ سوال و ۴ مولفه شامل چشم انداز و فن بیان،…

ادامه مطلب

پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی ساویکاس و پورفلی ۲۰۱۲

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه  انطباق پذیری مسیر شغلی ساویکاس و پورفلی ۲۰۱۲ Career Adapt-Ability Scale پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی توسط ساویکاس و پورفلی (۲۰۱۲) به منظور سنجش انطباق پذیری مسیر شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی دارای ۲۴ سوال و ۴…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان بر مبنای مدل سونگ ۲۰۰۶

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان بر مبنای مدل سونگ ۲۰۰۶ working positive attitude questionnaire پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان بر مبنای مدل سونگ (۲۰۰۶) به منظور  سنجش نگرش مثبت کاری کارکنان طراحی و تدوین شده است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان دارای ۲۵…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های فرزند پروری ادراک شده (نسخه کالج)گرولینک و همکاران۱۹۹۷

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه سبک های فرزند پروری ادراک شده (نسخه کالج)گرولینک و همکاران۱۹۹۷ پرسشنامه ادراک از والدین توسط گرولینک و همکاران در سال (۱۹۹۷) به منظور سنجش ادراک فرد از نحوه ی عمل والدین طراحی و تدوین شده است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای دو نسخه کودکان…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر۲۰۰۳

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر۲۰۰۳ پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان توسط میلر در سال (۲۰۰۳) به منظور ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان دارای ۱۴ سوال و دو مولفه فرآیند بررسی عملکرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین منتزر و همکاران ۲۰۰۱

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین منتزر و همکاران ۲۰۰۱ پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین توسط منتزر و همکاران در سال (۲۰۰۱) به منظور سنجش مدیریت زنجیره تامین طراحی و تدوین شده است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۳ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی گومز و همکاران ۲۰۰۵ – ۱۷ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی گومز و همکاران ۲۰۰۵- ۱۷ سوالی پرسشنامه ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی توسط گومز و همکاران در سال (۲۰۰۵) به منظور سنجش قابلیت یادگیری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال و ۴ مولفه تعهد مدیریت…

ادامه مطلب

پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران ۲۰۰۷- ۱۴ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران ۲۰۰۷- ۱۴ سوالی پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی توسط چیوا و همکاران در سال (۲۰۰۷) به منظور سنجش ظرفیت یادگیری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال و ۵ مولفه آزمایش، ریسک پذیری، تعامل…

ادامه مطلب

پرسشنامه استراتژی های زیست محیطی الوارز جیل و همکاران (۲۰۰۱) – ۸ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه استراتژی های زیست محیطی الوارز جیل و همکاران (۲۰۰۱)- ۸ سوالی پرسشنامه استراتژی های زیست محیطی توسط الوارز جیل و همکاران (۲۰۰۱) به منظور سنجش استراتژی های زیست محیطی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استراتژی های زیست محیطی دارای ۸ سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوشمندی رقابتی دسچامبز و نایاک (۱۹۹۵)- ۱۵ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه هوشمندی رقابتی دسچامبز و نایاک (۱۹۹۵)- ۱۵ سوالی پرسشنامه هوشمندی رقابتی بر اساس مدل ارائه شده توسط دسچامبز و نایاک (۱۹۹۵) طراحی و تدوین شده است که شامل ابعاد شامل هوشمندی بازار، هوشمندی مبتنی بر رقبا، هوشمندی مبتنی بر فناوری است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوشمندی…

ادامه مطلب