پرسشنامه انگیزش تدریس معلم گوک (2010)

پرسشنامه انگیزش تدریس معلم گوک (2010) Teacher motivation questionnaire پرسشنامه انگیزش تدریس معلم توسط گوک (2010) به منظور سنجش انگیزش تدریس معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش تدریس معلم دارای 29 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(محل کارم در خصوص مدیریت و نظارت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان نیوجرسی (2014)

پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان نیوجرسی (2014) Teacher Professional Development questionnaire پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان توسط نیوجرسی (2014) به منظور سنجش توسعه حرفه ای معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان دارای 11 سوال و 4 مولفه یادگیرنده و یادگیری، دانش محتوا، تمرین آموزشی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش فانگ و چوی (2009) – 38 سوالی

پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش فانگ و چوی (2009) – 38 سوالی Knowledge Management processes questionnaire پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش توسط فانگ و چوی (2009) به منظور سنجش فرایندهای مدیریت دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش دارای 38 سوال و 5 مولفه اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره…

ادامه مطلب

پرسشنامه چابکی سازمان تورنگ لین و همکاران (2005)

پرسشنامه چابکی سازمان تورنگ لین و همکاران (2005) Organizational agility questionnaire پرسشنامه چابکی سازمان توسط لین و همکاران (2005) به منظور سنجش چابکی سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه چابکی سازمان دارای 29 سوال و 4 مولفه شاخص سرعت، شایستگی، پاسخگویی و انعطاف پذیری می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان دورابجی و همکاران (1988)

پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان دورابجی و همکاران (1988) Creativity and innovation in the organization questionnaire پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان توسط دورابجی، لامی، کاررایت (1988) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه توسط مقیمی و رمضانی (1390) به منظور سنجش خلاقیت و نوآوری در سازمان ترجمه و استفاده شده است. سوالات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به پرکاری مارلی ماچلویتز (1980)

پرسشنامه اعتیاد به پرکاری مارلی ماچلویتز (1980) Addiction to work (Workaholism) questionnaire پرسشنامه اعتیاد به پرکاری توسط مارلی ماچلویتز (1980) به منظور سنجش اعتیاد به پرکاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتیاد به پرکاری دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من آنقدر پر…

ادامه مطلب

پرسشنامه قصد ترک شغل کامن و همکاران (1983)

پرسشنامه قصد ترک شغل کامن و همکاران (1983) Turnover intention questionnaire پرسشنامه قصد ترک شغل توسط کامن و همکاران (1983) به منظور سنجش قصد ترک شغل طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قصد ترک شغل دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از شغلم…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری فروتن اونز و همکاران (2013)

پرسشنامه رهبری فروتن اونز و همکاران (2013) Humble Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری فروتن توسط اونز و همکاران (2013) به منظور سنجش رهبری فروتن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری فروتن دارای 9 سوال  و سه مولفه تصدیق محدودیت فردی، قدردانی از نقاط قوت دیگران و تعلیم پذیری می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری فراگیر کارملی و همکاران (2010)

پرسشنامه رهبری فراگیر کارملی و همکاران (2010) Inclusive leadership questionnaire پرسشنامه رهبری فراگیر توسط کارملی و همکاران (2010) به منظور سنجش رهبری فراگیر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری فراگیر دارای 9 سوال  و سه مولفه باز بودن، در دسترس بودن و دسترسی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه دلبستگی به برند ون و همکاران (2019)

پرسشنامه دلبستگی به برند ون و همکاران (2019) Brand Attachment questionnaire پرسشنامه دلبستگی به برند توسط ون و همکاران (2019) به منظور سنجش دلبستگی به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه دلبستگی به برند دارای 10 سوال و دو مولفه پیوند احساسی و ارتباط خود با برند می باشد…

ادامه مطلب