پرسشنامه قدرت نسبت داده شده کومر

  دریافت پکیج پرسشنامه قدرت نسبت داده شده کومر (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه قدرت نسبت داده شده توسط Comer در سال 1984 ساخته شده است که از 25 گویه و 5 خرده مقیاس پاداش (5 سوال)، اجباری (5 سوال)، قانونی (5 سوال)، خبره (5 سوال) و مرجع (5 سوال) تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق به برند زایچکوسکی

  دریافت پکیج پرسشنامه اشتیاق به برند زایچکوسکی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اشتیاق به برند توسط Zaichkowsky در سال 1985 ساخته شده است که از 10 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان اشتیاق به برند بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 10 نقطه ای می باشد….

ادامه مطلب

پرسشنامه ابهام شغلی ریزو و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه ابهام شغلی ریزو و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) ابهام نقش به وضعیت شغلی معینی گفته می شود که در آن پاره ای از اطلاعات لازم برای انجام شغل به طور نامطلوب، نارسا یا گمراه کننده اند (استورا، ترجمه دادستان، 1377). به عبارت دیگر، ابهام نقش…

ادامه مطلب

پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی توسط Wolin، Korgaonkar و Lund در سال 2002 ساخته شده است که از 31 گویه و 3 خرده مقیاس…

ادامه مطلب

شاخص پایداری اشتیاق مصرف کنندگان بلوچ و همکاران

  دریافت پکیج شاخص پایداری اشتیاق مصرف کنندگان بلوچ و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) شاخص پایداری اشتیاق مصرف کنندگان توسط Bloch، Sherrell و Ridgeway در سال 1986ساخته شده است که از 5 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان اشتیاق مصرف کنندگان بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری عقیده و جستجوی اطلاعات رینولز و داردن

  دریافت پکیج پرسشنامه رهبری عقیده و جستجوی اطلاعات رینولز و داردن (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رهبری عقیده و جستجوی اطلاعات توسط Reynolds و Darden در سال 1971 ساخته شده است که از 8 گویه و 2 خرده مقیاس رهبری عقیده (5 سوال) و جستجوی اطلاعات (3 سوال) تشکیل شده است که…

ادامه مطلب

پرسشنامه مرکز کنترل چونگ و دینگ

  دریافت پکیج پرسشنامه مرکز کنترل چونگ و دینگ (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مرکز کنترل توسط Chung و Ding در سال 2002 ساخته شده است که از 12 گویه و 3 خرده مقیاس داخلی (4 سوال)، شانس (4 سوال) و افراد قدرتمند (4 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش…

ادامه مطلب

پرسش نامه شاخص لوکس بودن برند کریستودلا

  دریافت پکیج پرسش نامه شاخص لوکس بودن برند کریستودلا (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شاخص لوکس بودن برند توسط Christodoulides، Michaelidou و Li در سال 2008 ساخته شده است که از 20 گویه و 5 خرده مقیاس شهرت (4 سوال)، منحصر به فرد بودن (4 سوال)، کیفیت (5 سوال)، لذت…

ادامه مطلب

پرسشنامه مصرف کنندگان مسئول در قبال محیط زیست استون و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه مصرف کنندگان مسئول در قبال محیط زیست استون و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مصرف کنندگان مسئول در قبال محیط زیست ، توسط استون و همکاران در سال 1995 تهیه و تنظیم شده است.این پرسشنامه دارای 31 سوال بوده و با هدف سنجش میزان مسئولیت…

ادامه مطلب

مقیاس آزمایش برند کولتر و همکاران

  دریافت پکیج مقیاس آزمایش برند کولتر و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس آزمایش برند توسط Coulter، Price و Feickدر سال 2003 ساخته شده است که از 3 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تمایل افراد به آزمایش برندهای جدید بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5…

ادامه مطلب