پرسشنامه ترس از عود سرطان سیمارد و ساوارد (2009)

پرسشنامه ترس از عود سرطان سیمارد و ساوارد (2009) Fear of cancer recurrence questionnaire پرسشنامه ترس از عود سرطان توسط سیمارد و ساوارد (2009) به منظور سنجش ترس از عود سرطان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ترس از عود سرطان دارای 42 سوال و 7 مولفه راه اندازها، شدت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه بارداری دی پترو و همکاران 2004

      پرسشنامه استاندارد تجربه بارداری دی پترو و همکاران 2004 پرسشنامه تجربه بارداری توسط دی پترو و همکاران (2004) به منظور سنجش تجربه بارداری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط عبادی و همکاران در سال (1395) در بین زنان باردار اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 20 سوال و …

ادامه مطلب

پرسشنامه فعالیت فیزیکی سالمندان واشبورن و همکاران 1991

      پرسشنامه استاندارد فعالیت فیزیکی سالمندان واشبورن و همکاران 1991 پرسشنامه فعالیت فیزیکی سالمندان توسط واشبورن و همکاران (1993) به منظور سنجش فعالیت فیزیکی در سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط حاتمی و همکاران در سال (20201) در بین کارکنان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 10 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس دوران بارداری (PDQ-17) لوبل و همکاران 2008

    پرسشنامه استاندارد استرس دوران بارداری (PDQ-17) لوبل و همکاران 2008   (PDQ)revised prenatal distress questionnaire پرسشنامه استرس دوران بارداری توسط لوبل و همکاران (2008) به منظور سنجش میزان استرس دوران بارداری طراحی و تدوین شده و در ایران توسط اسفندیاری و همکاران (2020) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 17 سوال و 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک پیری بارکر و همکاران 2007

    پرسشنامه استاندارد ادراک پیری بارکر و همکاران 2007 (Aging Perception Questionnaire (APQ پرسشنامه ادراک پیری توسط بارکر و همکاران (2007) به منظور سنجش ادراک پیری طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط حقی عسگر آبادی و همکاران (1396) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 49 سوالاست که بخش نخست یعنی دیدگاه…

ادامه مطلب

پرسشنامه مراقبت های پرستاری فراموش شده کالیش و ویلیامز 2009

    پرسشنامه استاندارد مراقبت های پرستاری فراموش شده کالیش و ویلیامز 2009 missed nursing care scale Kalisch, & Williams 2009 پرسشنامه مراقبت های پرستاری فراموش شده توسط کالیش (2009) به منظور سنجش مراقبت های پرستاری فراموش شده طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط خواجوی و همکاران (1398) به منظور سنجش مراقبت…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015

        پکیج پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015 این پکیج حاوی2 پرسشنامه در مورد عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده می باشد. تعریف مفهومی عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده: يكي از حقوق بيماران…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی زایمان لویی 1993

    پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی زایمان لویی 1993 childbirth self-efficacy inventory پرسشنامه خودکارآمدی زایمان توسط لویی (1993) به منظور سنجش خودکارآمدی زایمان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط خورسندی و همکاران (1387) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 62 سوال و دو مرحله فعال و مرحله زایمان و هر مرحله دارای دو…

ادامه مطلب

پرسشنامه الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان

    پرسشنامه استاندارد الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان پرسشنامه الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان توسط مک شیرازی و همکاران (1394) به منظور سنجش الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان طراحی و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 15 سوال و دو عامل الگوی زندگی فردی و الگوی زندگی اجتماعی…

ادامه مطلب

پرسشنامه درک وجدان پرستاری

      پرسشنامه استاندارد درک وجدان پرستاری پرسشنامه درک وجدان پرستاری توسط جلالی و همکاران (1392) به منظور سنجش درک وجدان پرستاری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 24 سوال و 4 مولفه وجدان اخلاقی، وجدان محافظ پیشگیرانه، وجدان مدیر، وجدان مراقبتی، بازتاب وجدان می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه…

ادامه مطلب