پرسشنامه توانمندی سالمندان مبتلا به بیمار یهای قلبی – عروقی در دریافت حمایت اجتماعی

پرسشنامه استاندارد توانمندی سالمندان مبتلا به بیمار یهای قلبی – عروقی در دریافت حمایت اجتماعی پرسشنامه توانمندی سالمندان مبتلا به بیمار یهای قلبی – عروقی در دریافت حمایت اجتماعی، این مقیاس دارای 31 گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت چهار درجه  ­ای (هیچ وقت تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین 1…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان آگاهی و نگرش و عملکرد دختران نوجوان درباره بهداشت بلوغ

پرسشنامه استاندارد میزان آگاهی و نگرش و عملکرد دختران نوجوان درباره بهداشت بلوغ پرسشنامه میزان آگاهی و نگرش و عملکرد دختران نوجوان درباره بهداشت بلوغ، پرسشنامه ای محقق ساخته است که میزان میزان آگاهی و نگرش و عملکرد دختران نوجوان درباره بهداشت بلوغ فردی شان را می سنجد. این مقیاس دارای 34 گویه می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرسشنامه مقبولیت و رضایتمندی روش ارزیابی DOPS (دانشجویان)

پرسشنامه استاندارد پرسشنامه مقبولیت و رضایتمندی روش ارزیابی DOPS (دانشجویان) پرسشنامه مقبولیت و رضایتمندی روش ارزیابی DOPS ، پرسشنامه­ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای 10 گویه می باشد و با یک مقیاس لیکرت سه درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 3 است. با سؤالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود پنداره پرستاری کوین 2001

پرسشنامه استاندارد خود پنداره پرستاری کوین 2001 پرسشنامه خود پنداره پرستاری توسط کوین در سال 2001 ساخته شده است. این مقیاس دارای 36 گویه و 6 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت شش درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 6 است. با سؤالاتی مانند:…

ادامه مطلب

پرسشنامه درک ویژگی های عملکرد مبتنی بر شواهد مور و بنباست 1991

پرسشنامه استاندارد درک ویژگی های عملکرد مبتنی بر شواهد مور و بنباست 1991 پرسشنامه درک ویژگی های عملکرد مبتنی بر شواهد توسط مور و بنباست در سال 1991 است. این مقیاس دارای 25 گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین…

ادامه مطلب

پرسشنامه پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد رابین و پاریش 2010

پرسشنامه استاندارد پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد رابین و پاریش 2010 پرسشنامه پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد توسط رابین و پاریش در سال 2010 است. این مقیاس دارای 10 گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است….

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سیار در آموزش بر اساس مدل FRAME

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر یادگیری سیار در آموزش بر اساس مدل FRAME پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سیار در آموزش بر اساس مدل FRAME ، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای 12 گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه درک دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی

پرسشنامه استاندارد درک دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی پرسشنامه درک دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای 69 گویه و 12 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت شش درجه­ ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین 0 تا 5 است….

ادامه مطلب

پرسشنامه بازخورد درک شده در آموزش بالینی

پرسشنامه استاندارد بازخورد درک شده در آموزش بالینی پرسشنامه بازخورد درک شده در آموزش بالینی پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای 25 گویه و 3 مولفه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (هرگز تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (بازخورد  فورا …

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر بر ارتباط بيمار – دانشجو

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر ارتباط بيمار – دانشجو پرسشنامه عوامل موثر بر ارتباط بيمار – دانشجو پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای 42 گویه و 6 مولفه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با…

ادامه مطلب