پرسشنامه استاندارد برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی

پرسشنامه استاندارد برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی پرسشنامه استاندارد برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی، پرسشنامه ای محقق  ساخته می باشد. این پرسشنامه دارای ۲۶ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند: (اندازه گیری شاخص های نیروی انسانی تا چه حدی در برنامه ریزی استراتژیک نیروی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد آموزش صلح

پرسشنامه استاندارد آموزش صلح پرسشنامه استاندارد آموزش صلح پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این پرسشنامه دارای ۳۵ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (نظری ندارم تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند: (توجه به آگاهی فراگیران از حقوق و آزادی های فردی؛ توجه به آگاهی فراگیران از وضعیت صلح و جنگ…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اقدامات مدیریت منابع انسانی بوسینین و کازلاسکایت(۲۰۱۲)

         پرسشنامه استاندارد اقدامات مدیریت منابع انسانی بوسینین و کازلاسکایت(۲۰۱۲) پرسشنامه استاندارد اقدامات مدیریت منابع انسانی به وسیله بوسینین و کازلاسکایت(۲۰۱۲)طراحی تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۸ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) با سؤالاتی مانند: (نظام استخدام و گزینش سازمان، ما را قادر می­سازد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارزیابی مهارت های کارآفرینی افراد

پرسشنامه استاندارد ارزیابی مهارت های کارآفرینی افراد پرسشنامه استاندارد ارزیابی مهارت های کارافرینی با هدف ارزیابی مهارت های کارآفرینی افراد طراحی تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا موافق تا کاملا مخالف)، با سؤالاتی مانند: (من معمولاً سعی می‌کنم هنگامی که با دیگران هستم، مسؤلیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این پرسشنامه دارای ۱۴ حیطه است و با یک مقیاس لیکرت سه درجه ­ ای (فراتر ازحد انتظار، در حد انتظار و نیازمند بهبود)، به ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان می پردازد. تعریف مفهومی: ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان:…

ادامه مطلب

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی اوناگ و همکاران( ۲۰۱۴)

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی اوناگ و همکاران( ۲۰۱۴)   Organizational Learning Capability پرسشنامه استاندارد قابلیت یادگیری سازمانی توسط اوناگ و همکاران در سال ۲۰۱۴ ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (نظری ندارم تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند: (سیاست های سازمان به طور قابل توجهی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارزیابی آموزش کارآفرینی دانشجویان

پرسشنامه استاندارد ارزیابی آموزش کارآفرینی دانشجویان پرسشنامه استاندارد ارزیابی آموزش کارآفرینی دانشجویان پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این پرسشنامه دارای ۱۶ عبارت است که هر عبارت سوالات مرتبط به خود را دارد. و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (اصلا اهمیتی ندارد تا بسیار با اهمیت)، به ارزیابی آموزشی کار آفرینی دانشجویان می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینانه لینان و همکاران( ۲۰۱۱)

پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینانه لینان و همکاران( ۲۰۱۱) پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینی توسط لینان و همکاران در سال ۲۰۱۱ ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۶ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند: (برای ایجاد یک شرکت در آینده مصمم هستم.) قصد کارافرینی افرادرا…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش وضعیت اشتراک گذاری دانش محقق ساخته ۴۶ سوالی

پرسشنامه استاندارد سنجش وضعیت اشتراک گذاری دانش محقق ساخته ۴۶ سوالی پرسشنامه سنجش وضعیت اشتراک گذاری دانش پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد و در ۵ بعد عوامل انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل ساختاری،  راهبردهای رهبری، و سیستم فناوری در ۴۶ سوال در مقیاس لیکرت ۵ گزینه ای به بررسی میزان به اشتراک گذاری دانش می…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی دانت و همکاران ۱۹۹۶

  دریافت پکیج پرسشنامه رضایت شغلی دانت و همکاران (۱۹۹۶) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه  رضایت شغلی توسط دانت و همکاران ۱۹۹۶ بر اساس مدل  هرزبرگ ساخته شده است. این پرسشنامه حاوی ۳۶ عبارت رضایت بخشی، ۳۶ عبارت نارضایتی شغلی است که در هر کدام هم عوامل انگیزش و هم عوامل بهداشتی…

ادامه مطلب