ادبیات بازی درمانی، رفتارهای پرخاشگرانه و مهارت های اجتماعی