مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت به روایت مالتبی – ۱۵ آیتمی