پرسشنامه ادراک فضای سیاسی سازمان فریس و کاکمار (1992)