پرسشنامه ارزشيابي كارآموزي مديريت پرستاري (مخصوص نمره مربی)