پرسشنامه ارزیابی نظام تولید بر اساس معیارهای کلاس جهانی