پرسشنامه سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک، ۱۹۹۸(نسخه کوتاه شده 21 سوالی)