پرسشنامه اقدامات مدیریت ارتباط با مشتری والامحمدی (2017)