پرسشنامه انطباق راهبرد بازاریابی با بازارهای بین المللی لاگس و همکاران