پرسشنامه بازاریابی سبز

پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز پرسشنامه بازاریابی سبز، پرسشنامه ای محقق ساخته است است. این مقیاس دارای 21 گویه و سه مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (بسیار کم تا بسیار زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (در آینده شرکت خود نقش استفاده…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند اندوبیسی (Ndubisi, , 2013)

پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند اندوبیسی (Ndubisi, , 2013) پرسشنامه بازاریابی رابطه مند، توسط اندوبیسی در سال 2013 ساخته شده است. این مقیاس دارای 17 گویه و 4 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی حسی

پرسشنامه استاندارد بازاریابی حسی پرسشنامه بازاریابی حسی، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای 24 گویه و 5 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (تا چه اندازه با خرید این محصول…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی تعاملی ادرکن و همکاران 2003

پرسشنامه استاندارد بازاریابی تعاملی ادرکن و همکاران 2003 پرسشنامه بازاریابی تعاملی، توسط ادرکن و همکاران در سال 2003 ساخته شده است. این مقیاس دارای 22 گویه و 6 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی آموزشی باکر و هولت 2004

پرسشنامه استاندارد بازاریابی آموزشی باکر و هولت 2004 پرسشنامه بازاریابی آموزشی، توسط باکر و هولت در سال 2004 ساخته شده است. این مقیاس دارای 13 گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (پیش…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه استاندارد بازاریابی اجتماعی پرسشنامه بازاریابی اجتماعی، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای 30 گویه و 7 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت شش درجه­ ای (نظری ندارم تا خیلی خوب) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (انطباق تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه آمیخته های بازاریابی سبز چان و همکاران 2000

پرسشنامه استاندارد آمیخته های بازاریابی سبز چان و همکاران 2000 پرسشنامه آمیخته های بازاریابی سبز، توسط چان و همکاران در سال 2000 ساخته شده است. این مقیاس دارای 22 گویه و 5 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1…

ادامه مطلب

ادبیات پرسشنامه بازاریابی گردشگری

ادبیات پرسشنامه بازاریابی گردشگری با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و منابع علمی برای پژوهشگران راحت تر شده است.  گروه آموزشی پژوهشی مادسیج  برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان، ادبیات متغیر های تحقیق را پس از مرور مقالات و منابع علمی تهیه و با کمترین قیمت در اختیار پژوهشگران قرار داده است. ما…

ادامه مطلب

ادبیات پرسشنامه بازاریابی

ادبیات پرسشنامه بازاریابی با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و منابع علمی برای پژوهشگران راحت تر شده است.  گروه آموزشی پژوهشی مادسیج  برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان، ادبیات متغیر های تحقیق را پس از مرور مقالات و منابع علمی تهیه و با کمترین قیمت در اختیار پژوهشگران قرار داده است. ما اعتقاد…

ادامه مطلب

ادبیات پرسشنامه توانمند سازی در بازاریابی

ادبیات پرسشنامه توانمند سازی در بازاریابی با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و منابع علمی برای پژوهشگران راحت تر شده است.  گروه آموزشی پژوهشی مادسیج  برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان، ادبیات متغیر های تحقیق را پس از مرور مقالات و منابع علمی تهیه و با کمترین قیمت در اختیار پژوهشگران قرار داده…

ادامه مطلب