پرسشنامه محقق ساخته عوامل مؤثر در افزایش فروش سایتهای اینترنتی ایرانی در زمینه فروش محصولات آموزشی

دریافت پکیج پرسشنامه محقق ساخته عوامل مؤثر در افزایش فروش سایتهای اینترنتی ایرانی در زمینه فروش محصولات آموزشی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه محقق ساخته عوامل مؤثر در افزایش فروش سایتهای اینترنتی ایرانی در زمینه فروش محصولات آموزشی شامل  29 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک

دریافت پکیج پرسشنامه محقق ساخته تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه محقق ساخته تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک شامل  28 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند 23 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند 23 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند شامل  23 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق‌ساخته سنجش میزان ارتقا فروش خدمات بانک

دریافت پکیج پرسشنامه محقق‌ساخته سنجش میزان ارتقا فروش خدمات بانک (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه محقق‌ساخته سنجش میزان ارتقا فروش خدمات بانک شامل  4 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته بازاریابی رابطه‌ای در هتل

دریافت پکیج پرسشنامه محقق ساخته بازاریابی رابطه‌ای در هتل (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه محقق ساخته بازاریابی رابطه‌ای در هتل شامل  22 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته آمیخته بازاریابی کارآفرینانه

دریافت پکیج پرسشنامه محقق ساخته آمیخته بازاریابی کارآفرینانه (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه محقق ساخته آمیخته بازاریابی کارآفرینانه شامل  20 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی (مصالح و فناوری‌های نوین ساختمانی)

دریافت پکیج پرسشنامه بازاریابی اجتماعی (مصالح و فناوری‌های نوین ساختمانی) (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه بازاریابی اجتماعی (مصالح و فناوری‌های نوین ساختمانی) شامل  30 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه…

ادامه مطلب

ادبیات پرسشنامه خرده فروشی

ادبیات پرسشنامه خرده فروشی با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و منابع علمی برای پژوهشگران راحت تر شده است.  گروه آموزشی پژوهشی مادسیج  برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان، ادبیات متغیر های تحقیق را پس از مرور مقالات و منابع علمی تهیه و با کمترین قیمت در اختیار پژوهشگران قرار داده است. ما…

ادامه مطلب

پاورپوینت تکنیک های فروش در بازاریابی

دانلود پاورپوینت تکنیک های فروش در بازاریابی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج توضیحات دنیای امروز دنیای، دنیای تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد است. حال وهوای امروز تجارت نشان از جهانی شدن آن دارد فرایندی که منجربه حضور و رقابت تنگاتنگ ظرفیت های مختلف تجاری شده است. آنچه به یقین می توان…

ادامه مطلب

پرسشنامه فروش شرکت

  دریافت پکیج پرسشنامه فروش شرکت   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است و روش نمره دهی آن به صورت پاسخ های پنج گزینه ای گزینه ای می باشد و 10 سوال دارد. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است…

ادامه مطلب