پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در زمینه فرایند برنامه ریزی استراتژیک در سازمان