پرسشنامه تاثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شركت ها