پرسشنامه تجربه، اعتماد و جذابیت اشخاص نامدار تبلیغات اوهانیان