پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به بازاریابی گاسکی و ایتزل