پرسشنامه شایستگی، منابع و موفقیت اتحاد لامب و همکاران