پرسشنامه عملکرد مالی پارک و همکاران (2017) – 9 سوالی