پرسشنامه میزان انطباق ویژگی های سازمان های یادگیرنده