پرسشنامه نوجویی در استفاده محصول جیراردی و همکاران