پرسشنامه نگرش مصرف کنندگان و شرکت ها در قبال حمایت از مصرف کلین