پرسشنامه فراشناخت ولز

   .  دریافت پکیج پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) فرم کوتاه پرسشنامه به منظور سنجش باورهای فراشناختی ساخته شده است . این پرسشنامه 30 آیتم دارد و هر آزمودنی به آیتم ها به صورت چهار گزینه ای ( از موافق نیستم تا خیلی موافقم)…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی برادبری

    .  دریافت پکیج پرسشنامه هوش هیجانی برادبری     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) هوش هیجانی یعنی توانایی استفاده از هیجان ها که شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان های خود است. به عبارت دیگر، شخصی که EQبالایی دارد و سه مولفه هیجانها را به طور موفقیت آمیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس

   . دریافت پکیج پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس – اندلر و پارکر     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس توسط اندلر و پارکر (1990) تهیه شده و به وسیله اکبرزاده 1376 ترجمه شده است. این تست شامل 48 ماده است که پاسخها به روش لیکرت از…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت ( فرم معلم)

      دریافت پکیج پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت ( فرم معلم) مقیاس مهارت اجتماعی شامل سه فرم ویژه ارزیابی توسط والدین ، معلمان و دانش آموزان است . هر یک از فرم…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی نوجوانان

   .  دریافت پکیج پرسشنامه مهارتهای اجتماعی نوجوانان     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارت های اجتماعی ایندربیتزن وفوستر (1992) حاوی 39 عبارت پنج گزینه ای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارات در دامنه ای از گزینه ای اصلا صدق نمی کند تا همیشه صدق می…

ادامه مطلب

مقیاس تجارب معنوی روزانه

   .   دریافت پکیج پرسشنامه مقیاس تجارب معنوی روزانه     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس تجارب و معنوی روزانه DSES توسط اندروود و ترسی 2002 تهیه شده و برای سنجش ادراک فرد از یک نیروی برتر دز زندگی روزمره و ادراک او از تعاملش این وجود مافوق جهان…

ادامه مطلب

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) ابزار جمع آوری داده ها از آنجایی که ادبیات روان شناسی داخل کشور از نداشتن ابزار مناسب برای تشخیص اهمال کاری تحصیلی رنج می برد لذا بر همین اساس و بهانه و براساس متون معتبر روان شناسی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر 1970

  .  دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس اضطراب مرگ تمپلر ابزاری برای اندازه گیری اضطراب مربوط به مرگ بوده که بیشترین کاربرد را در نوع خود داشته است. این مقیاس ، پرسشنامه ای خود اجرایی متشکل از پانزده سوال بلی – خیر است ….

ادامه مطلب

پرسشنامه وسواس فکری عملی مادزلی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه وسواس فکری عملی مادزلی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه ) این پرسشنامه توسط هاجسون و راچمن (1977) به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه مشکلات وسواسی تهیه شده است . این پرسشنامه شامل 30 ماده، نیمی با کلید درست و نیمی با کلید نادرست است و…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون

   . دریافت پکیج پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارت های ارتباطی در سال 1990 توسط بارتون تهیه و تنظیم شد .این پرسشنامه  18 سوال را در برگرفته و دارای سه مولفه می باشد و هدف از آن کمک به فرد برای حصول بینش در…

ادامه مطلب