پرسشنامه رفتار منطقی

. دریافت پرسشنامه استاندارد رفتار منطقی(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 37 ماده مي‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

. دریافت پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 29 گويه مي‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی…

ادامه مطلب

مقياس اضطراب امتحان ساراسون

. دریافت مقياس استاندارد اضطراب امتحان ساراسون(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) این تست به شما کمک می کند خود را بهتر بشناسید . از آن جایی که هیچ دو نفری شبیه به هم نیستند ، پاسخ صحیح به سوالات ، پاسخی است که از نظر شما صحیح است . شما به 25 سوال…

ادامه مطلب

مقياس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)

. دریافت مقياس استاندارد  سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) / به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان هدف: سنجش سرسختی روانشناختی این پرسشنامه یک آزمون 27 ماده ای است که به منظور نمره گذاری این مقیاس برای هر یک از گزینه ها «هرگز»، «به ندرت»، «گاهی اوقات» و «بیشتر اوقات» به ترتیب مقادیر 0، 1، 2…

ادامه مطلب

مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)/ (رايگان)

. دریافت رايگان مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)/ به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان هدف: سنجش درجه دلزدگی زناشویی در بین زوجین این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد رفتار شهروندی افراد (نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی) است. مقیاس دلزدگی زناشویی یک ابزار خود سنجی است…

ادامه مطلب

پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی (رايگان)

. دریافت رايگان پرسشنامه استاندارد مطلوبیت اجتماعی(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) هدف: سنجش میزان مطلوبیت اجتماعی افراد اين پرسشنامه داراي 9 گويه است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)

. دریافت پرسشنامه استاندارد مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)/ به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان این مقیاس به منظور ارزیابی ادراک بیمار از همدلی پزشک به کار برده می شود. این ابزار با ارزیابی مهارت های ارتباطی، کیفیت روابط انسانی، و تبحر و مهارت پزشکی در ارتباط است. اين مقياس داراي…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی (PANAS)

. دریافت پرسشنامه استاندارد مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی (PANAS) / به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان هدف: ارزیابی عواطف منفی و مثبت درافراد یک ابزار خودسنجی 20 ماده اي است که براي اندازه گیري دو بعد خلقی یعنی عاطفه ي منفی و عاطفه ي مثبت طراحی شده است (منبع داخل فايل). هر…

ادامه مطلب

پرسشنامه کفایت اجتماعی فلنر 1990

پرسشنامه استاندارد کفایت اجتماعی فلنر 1990 Flener’s social competence questionnaire 1990 پرسشنامه کفایت اجتماعی توسط فلنر (1990) به منظور سنجش کفایت اجتماعی طراحی و تدوین شده است.  این پرسشنامه دارای 47 سوال و شامل 4 مولفه عامل مهارتهای رفتاری، عامل آمایه های انگیزش و انتظارات، عامل مهارتهای شناختی و عامل کفایت هیجانی می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

. دریافت پرسشنامه استاندارد عقاید وسوسه انگیز (CBQ) / به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان هدف: خودسنجی افکار وسوسه انگیز در گرایش به مواد این پرسشنامه، یک مقیاس خودسنجی است که باورهای مربوط به وسوسه مواد را می سنجد. این پرسشنامه دارای 20 ماده است که هر کدام در یک مقیاس 1-7 درجه ای…

ادامه مطلب