پرسشنامه اضطراب مدرسه فیلیپس

.  دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب مدرسه فیلیپس      (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اضطراب مدرسه توسط فیلیپس در سال 1987 تهیه و تدوین شده است .این پرسشنامه 74 ماده دارد و 4 زمینه را در فرد مورد سنجش قرار میدهد .ابوالمعالی و همکاران در تحقیقی تحت عنوان پایا سازی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش نگرش به كتاب الكترونيكي

    . دریافت پکیج پرسشنامه سنجش نگرش به کتاب الکترونیکی     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش سنجش درباره کتاب الکترونیکی تشکیل می دهد.که براساس پرسشنامه های نگرش سنج موجود و همچنین مقیاس نگرش سنج کامپیوتر CAS ساخته شده است.این مقیاس در سال 1984 به وجود آمده و…

ادامه مطلب

پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو

      . دریافت پکیج پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو      (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس دارای 33 سوال است که به صورت صحیح یا غلط پاسخ داده می شود. هدف از آن سنجش میزان پذیرش اجتماعی در افراد است .پذیرش اجتماعی در واقع برآیند چندین…

ادامه مطلب

پرسشنامه سخت رویی کوباسا

     . دریافت پکیج پرسشنامه سخت رویی کوباسا     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سخت رویی توسط کوباسا و همکارانش در سال 1979 برای اندازه گیری سخت رویی از(مقیاس بررسی دیدگاه های شخصی ) تهیه و تنظیم شده است.این مقیاس یک پرسشنامه 50 آیتمی است که سه خرده…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های فرزند پروری شیفر

     . دریافت پکیج پرسشنامه سبک های فرزند پروری شیفر     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین که توسط نقاشیان در سال 1358 برمبنای کار شیفر(1965)در شیراز تدوین شده بود  استفاده شد.این پرسشنامه دو بعد محبت (سردی و گرمی) و کنترل(کنترل – آزادی ) تدوین…

ادامه مطلب

پرسشنامه بدبینی به تبلیغ تلویزیون

          . دریافت پکیج پرسشنامه بدبینی به تبلیغ تلویزیون             (شامل پرسشنامه استاندارد، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بدبینی نوجوانان به تبلیغ های تلویزیونی توسط بوش و همکاران تهیه و تدوین شده است این پرسشنامه مشتمل بر11 سوال است که براساس طیف لیکرت 5 درجه…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ

     .  دریافت پکیج پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه هوش فرهنگی 20 سوالی که توسط آنگ و همکاران در سال 2004 طراحی شده است. این پرسشنامه دارای چهار عامل است که عبارت است از: راهبرد یا فراشناخت، دانش یا شناخت، انگیزشی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیتی آیزنک بزرگسالان

    . دریافت پکیج پرسشنامه شخصیتی آیزنک بزرگسالان     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این آزمون توسط آیزنگ و سی بیل آیزنگ در سال 1965-1976 تدوین شده است.در ایران کارهنجاریابی آن توسط دکتر محمد تقی براهنی در سال 1360-1361 انجام گرفته است.این پرسشنامه رفتارها و احساسات مختلف آزمودنی را…

ادامه مطلب

پرسشنامه معنای زندگی mlq

    .  دریافت پکیج پرسشنامه معنای زندگی mlq      (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس معنای زندگی توسط استگر،فریزر، اویشی و کالر در سال 2006 جهت ارزیابی وجود معنا و تلاش برای یافتن آن ارائه شده است و اعتبار و پایایی و ساختار عاملی آن در پژوهش های مختلف…

ادامه مطلب

پرسشنامه فراشناخت ولز

   .  دریافت پکیج پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) فرم کوتاه پرسشنامه به منظور سنجش باورهای فراشناختی ساخته شده است . این پرسشنامه 30 آیتم دارد و هر آزمودنی به آیتم ها به صورت چهار گزینه ای ( از موافق نیستم تا خیلی موافقم)…

ادامه مطلب