پرسشنامه بهزیستی عمومی

دانلود پرسشنامه بهزیستی عمومی بهزیستی روانی نشانگر چالش هایی است که فرد در تلاش برای انجام امور زندگی و تحقق استعدادهای منحصر به فردش با آن مواجه می شود و شامل شش بعد است: خود را قبول داشتن، رشد شخصی، داشتن هدف در زندگی، رابطه مثبت با دیگران، تسلط بر محیط و خودمختاری. مقیاس بهزیستی عمومی…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی و پرستاری (رايگان)

یکی از مسائل عمده در بروز استرس میزان رضایت از کار و شغل میباشد و مطمئنا رضایت شغلی تاثیری بسزایی بر سلامتی و مقابله با بیماری ها دارد برهمین اساس پرسشنامه رضایت شغلی و تاثیر آن بر اشتغال  و استرس های روحی روانی تهیه شده است شما میتوانید این فایل را رایگان از سایت مادسیج…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس 96 سوالي

  دریافت پرسشنامه استاندارد  ترس 96 سوالي همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد ترس این چک لیست مرکب از سؤالاتی است که نشان دهنده ترس انسان­ها از انواع اشیا، موقعیت­ها . فعالیت­هایی است که از آن می ترسید و تا 2-3 سال گذشته از آن می ترسیده اید.. تعریف…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش استادان به آموزش الکترونیکی

  دریافت پرسشنامه استاندارد نگرش استادان به آموزش الکترونیکی همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد نگرش استادان به آموزش الکترونیکی این پرسشنامه دارای 19 سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش استادان به يادگيري الكترونيكي از ابعاد مختلف (احساس خودكاميابي، احساس رغبت، احساس مفيد بودن، قصد به كارگيري يادگيري…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودپنداره

  دریافت دو پرسشنامه استاندارد خودپنداره  همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد خود پنداره پرسش نامه خودپنداره دارای شش بعد جداگانه و 48 گویه است. شش بعد  یعنی خودپنداره ، جسمانی، اجتماعی، عقلانی، اخلاقی، آموزشی و خلق­وخو. همچنین از مجموع آنها نمره خودپنداره کلی به دست می­آید. ….

ادامه مطلب

پرسشنامه وزن

دريافت پرسشنامه وزن هدف از پرسشنامه وزن اندازه گيري توانائي خود مهارگري خوردن از ابعاد مختلف (هیجان های منفی، در دسترس بودن، فشار اجتماعی، ناراحتی جسمانی، فعالیت های مثبت) است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع ليكرت ده نقطه ای است. روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی

دريافت پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه بررسی سبک های مختلف فکر کردن در مربی های ورزشی است که این امر توسط سوالات مختلف (هر سبک شامل 8 سوال و در مجموع 40 سوال) انجام می شود. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه شامل 40 سئوال است و به وسیله استرنبرگ و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت

دريافت پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه اندازه گیری رفتارهای ارتقا دهنده سلامت (تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی، خودشکوفایی) است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای 54 سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع ليكرت است. روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش محمدی…

ادامه مطلب

پرسشنامه خشم صفت

دريافت پرسشنامه خشم صفت هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه سنجش خشم حالت (احساس خشمگینانه، تمایل به بروز کلامی خشم، تمایل به بروز فیزیکی خشم) خشم صفت (خلق و خوی خشمگینانه، واکنش خشمگینانه) و بروز و کنترل خشم (بروز خشم بیرونی، بروز خشم درونی، کنترل خشم بیرونی، کنترل خشم درونی) است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه يك مقياس…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی

دريافت پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی هدف از پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی سنجش میزان ترس افراد از ارزیابی منفی (اضطراب تجربه شده) است.  مقیاس پرسشنامه ﻧــﺴﺨﻪ ﻛﻮﺗــﺎه ﻣﻘﻴــﺎس ﺗــﺮس از ارزﻳــﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔــﻲ (ﻟــﺮي 1983) داراي 12 ﭘﺮﺳــﺶ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﻴــﺰان اﺿــﻄﺮاب ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺪه اﻓﺮاد ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ آﻧﺎن  را  اﻧﺪازهﮔﻴـﺮي ﻣـﻲﻛﻨـﺪ.  روایی و پایایی پرسشنامه در…

ادامه مطلب