پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

  .  دریافت پکیج پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای دو قسمت می باشد. قسمت اول شامل 15 سوال می باشد و به بررسی ویژگی های دوره های آموزشی ضمن خدمت می باشد. قسمت دوم پرسشنامه دارای 26 سوال بوده و اثربخشی دوره…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزيابي ميزان كيفيت آموزش اساتيد و معلمان

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ارزيابي ميزان كيفيت آموزش اساتيد و معلمان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 15 عبارت مي باشد كه هدف آن ارزيابي ميزان كيفيت آموزش اساتيد دانشگاه ها و معلمان مدارس است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه عملكرد مالي سازمان هاي دولتي

  .  دریافت پکیج پرسشنامه عملكرد مالي سازمان هاي دولتي (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 21 گويه مي باشد و هدف آن بررسی میزان اعمال مدیریت ارزش، کنترل ریسک و کنترل هزینه در سازمان های دولتی است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی دارای 17 سوال و 4 بعد می باشد و هدف آن بررسی 4 بعد از انواع موانع خلاقیت در سازمان است. (توضیحات کامل در داخل فایل)        

ادامه مطلب

پرسشنامه ویژگی طرح سازمانی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ویژگی طرح سازمانی  (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 8 سوال بوده و هدف آن بررسی ویژگی طرح سازمانی است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 41 سوال بوده و هدف آن بررسی ویژگی های سازمان یادگیرنده از ابعاد (ویژگی های رهبری، ویژگی های نیروی انسانی، ویژگی های طرح سازمانی، ویژگی های فرهنگ سازمانی، ویژگی های ماموریت / استراتژی)…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد نیروی انسانی در سازمان یادگیرنده

  .  دریافت پکیج پرسشنامه عملکرد نیروی انسانی در سازمان یادگیرنده (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 10 سوال بوده و هدف آن بررسی عملکرد نیروی انسانی در سازمان یادگیرنده است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازماني

  .  دریافت پکیج پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازماني   (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 9 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ساختار سازمانی از نظر عدم تمرکز و عدم رسمیت است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

مقياس سنجش آمادگي سازماني براي پياده سازي اينترانت اجتماعي

  .  دریافت پکیج مقياس سنجش آمادگي سازماني براي پياده سازي اينترانت اجتماعي (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 43 سوال بوده و هدف آن سنجش آمادگي سازماني براي پياده سازي اينترانت اجتماعي از جهات مختلف (فرهنگ سازماني، سياست ها و رويه ها، تجربه ي شخصي، منابع سازماني،…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش جو ايمني در محل کار

  .  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش جو ايمني در محل کار (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن سنجش جو ايمني در محل کار از ابعاد مختلف (تعهد مدیریت، ارتباطات ایمنی،‌ محیط ایمن، پاسخگویی مدیران، درک خطر، هشیاری و آگاهی از مسائل ایمنی،…

ادامه مطلب