پرسشنامه ساختار ماتریس

دریافت پرسشنامه پرسشنامه ساختار ماتریس از سایت مادسیج این پرسشنامه ۱۵ گویه دارد و ۴ بعد دارد. هدف: نوع طرح ساختاری که در سازمان بکار می رود را تعیین می کنید. ۴ بعد دارد: وظیفه ای پروژه ای محصول / ماتریس ماتریس سوالات مربوط به هر بعد در جدول سوالات مشخص شده است.     تعداد سوالات:۱۵…

ادامه مطلب

پرسشنامه ساختار سازمانی

دریافت پرسشنامه ساختار سازمانی از سایت مادسیج پرسشنامه های استاندارد فقط از سایت مادسیج تهیه کنید. این پرسشنامه ۱۴ گویه دارد و هدف آن بررسی ابعاد ساختار سازمانی است. سه بعد دارد: رسمیت / تمرکز / سلسله مراتب اختیار سوالات مربوط به هر مولفه در جدول سوالات مشخص شده است.     تعداد سوالات:۱۴ سوال استاندارد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت زمان

دریافت پرسشنامه مدیریت زمان ( کاملا استاندارد)   همچنین شما می توانید پرسشنامه مدیریت زمان ۱۲ سوالی کوئین را هم از سایت در یافت کنید این پرسشنامه دارای ۴۰ گویه می‌باشد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود نظارتی

دریافت پرسشنامه خود نظارتی از سایت مادسیج این پرسشنامه ۱۵ گویه دارد و هدف آن بررسی توانایی خودنظارتی در افراد است. این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).اما (منبع داخل فایل) روایی این پرسشنامه را…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود ارزیابی

پرسشنامه استاندارد خود ارزیابی  پرسشنامه استاندارد خود ارزیابی   (۱۹۹۶)  شامل ۱۵گویه می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه خود ارزیابی یک میزان سنجش است که در آن فراگیر به صورت معنی داری میزان یادگیری خود را ارزیابی می کند (منبع داخل فایل) تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه در این پژوهش منظور از  خود ارزیابی  نمره­ای است که…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی

  دریافت پرسشنامه استاندارد اثربخشی چرخش شغلی همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد اثر بخشی چرخش شغلی پرسشنامه استاندارد اثربخشی چرخش شغلی  شامل ۱۱گویه و هدف آن بررسی میزان اثر بخشی چرخش شغلی در سازمان می باشد. تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه چرخش شغلی به عنوان روشی از طراحی شغلی…

ادامه مطلب

پرسشنامه جابجایی نیروی کار

پرسشنامه استاندارد جابجایی و تحرک نیروی کار پرسشنامه استاندارد جابجایی و تحرک نیروی کار (منبع داخل فایل) شامل ۲۰ گویه و هفت بعد( رضایت شغلی،نقش جنسیت،اهمیت خانواده،عدالت در ارتقاء،عدالت در پرداخت،ثبات در استخدام) می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه جابجایی پرسنل در سازمان یکی از ابزارهای مؤثر در مدیریت منابع انسانی بوده و معمولاً به…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه مدیریت

دریافت پرسشنامه استاندارد توسعه مدیریت  پرسشنامه استاندارد توسعه مدیریت  که شامل ۳۵ گویه وهشت مولفه ( هدف، رهبری، نگرش نسبت به تغییر ،پاداش،روابط،ساختار،مکانیزم های سودمند) می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه توسعه مدیریت فرایندی جامع است که طی آن مدیران در مسیر اثربخشی رشد می یابند و تربیت می شوند.همچنین تلاشی برای اثربخشی راندمان کاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه سازمانی

دریافت پرسشنامه توسعه سازمانی از مادسیج این پرسشنامه ۳۵ گویه دارد و هدف آن بررسی میزان توسعه سازمانی است. این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).اما (منبع داخل فایل) روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش…

ادامه مطلب

پرسشنامه تغییر سازمانی

پرسشنامه استاندارد تغییر سازمانی پرسشنامه استاندارد تغییر سازمانی میل  (۲۰۰۳)  که شامل ۱۰گویه می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه رابرت،(۲۰۰۸) تغییر را بر اساس فرهنگ لغت وبستر چنین تعریف میکند: تغییر یعنی برداشتن یا گذاشتن یک چیز در محل دیگر. تغییر در سازمان ها نیز به این معناست که فعالیت های سازمان از وضعیت موجود…

ادامه مطلب