پرسشنامه اعتماد به برند

   . دریافت پکیج پرسشنامه اعتماد به برند بالستر (BTS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس اعتماد به برند (BTS) توسط Ballester  در سال 2004 ساخته شده است که از 8 گویه و 2 خرده مقیاس قابلیت اعتماد به برند (4 سوال) و قصد برند (4 سوال) تشکیل شده است که به…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه کشور مبدا برند

   . دریافت پکیج پرسشنامه کشور مبدا برند (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه کشور مبدأ توسط Pisharodi و Parameswaran  در سال 1991 ساخته شده است که از 24 گویه و 3 خرده مقیاس نگرش کلی نسبت به کشور، نگرش کلی نسبت به محصول و ویژگی های محصول خاص تشکیل شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه گرایش به بازار

  .  دریافت پکیج پرسشنامه عوامل تعیین کننده گرایش به بازار – ازر و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه گرایش بازار در سال 2006 توسط ازر با هدف بررسی عوامل تعیین کننده گرایش بازار تهیه و تنظیم شده است .این پرسشنامه 37 گویه دارد و در طیف لیکرت از…

ادامه مطلب

پرسشنامه گرایش بازار

   .  دریافت پکیج پرسشنامه گرایش بازار – کولار (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه گرایش بازار در سال 2006 توسط کولار با هدف بررسی ابعاد مختلف گرایش بازار تهیه و تنظیم شده است .این پرسشنامه 20 گویه دارد و در طیف لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف امتیازبندی شده است.پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری

   . دریافت پکیج پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری – گیلیس و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری در سال 1998 توسط   Claire Gillisتهیه و تنظیم شده است .این پرسشنامه 19 گویه را شامل می شود که پاسخ دهنگان براساس طیف لیکرت 5 درجه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی شغلی

   . دریافت پکیج پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه فرسودگی شغلی توسط ساعتچی و هومن (1383) ساخته شده است که از 91 گویه و عوامل سازه های ناکفایتی در سرپرستی واحد، اجبار برای کار با همکاران نامناسب یا مشکل دار، نارضایتی از شغل و محل…

ادامه مطلب

پرسشنامه برند

   . دریافت پکیج پرسشنامه ارتباط با برند اسپروت و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارتباط با برند توسط Sprott، Czellar و Spangenberg  در سال 2009  ساخته شده است که از 8 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش برقراری ارتباط مصرف کننده با برندها بکار می رود.از…

ادامه مطلب

پرسشنامه گروه مرجع

  .  دریافت پکیج پرسشنامه تاثیر گروه مرجع بر خرید محصول پارک و لسیج (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تأثیر گروه مرجع بر خرید محصول توسط Park و Lessig در سال 1997  ساخته شده است که از 14 گویه و 3 خرده مقیاس تأثیر اطلاعاتی (5 سوال)، سودمندی (4 سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

    . دریافت پکیج پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) فرم اصلی  پرسشنامه هوش هیجانی شامل 70 سوال است که چندین جنبه از هوش هیجانی (خودآگاهی ، خود نظم دهی ، انگیزه ، همدلی و مهارت های اجتماعی در شغل ) را مورد ارزیابی قرار می دهد…

ادامه مطلب

پرسشنامه تضاد نقش

   . دریافت پکیج پرسشنامه تضاد نقش (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تضاد نقش توسط Rizzo، House و Lirtzman  در سال 1970  ساخته شده است که از 8 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش تضاد شغلی بکار می رود.تضاد نقش زماني بوجود مي آيد كه شخص از شغل…

ادامه مطلب