پرسشنامه خودشکوفایی دانش آموزان اهواز (1380) – 15 سوالی

پرسشنامه خودشکوفایی دانش آموزان اهواز (1380) – 15 سوالی Self-actualization questionnaire پرسشنامه خودشکوفایی اهواز توسط اسماعیل خانی و همکاران (1380) به منظور سنجش خودشکوفایی دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشکوفایی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من می توانم احساساتم را…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودآگاهی ریلو و الیک (1998)

پرسشنامه خودآگاهی ریلو و الیک (1998) (Self-Consciousness Scale (SCS پرسشنامه خودآگاهی توسط ریلو و الیک (1998) به منظور سنجش خودآگاهی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودآگاهی دارای 24 سوال و 3 مولفه خودآگاهی خصوصی، خودآگاهی عمومی و اضطراب اجتماعی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(گاه…

ادامه مطلب

پرسشنامه شرایط محیطی- زمینه ای موثر بر شکوفایي (1399)

پرسشنامه شرایط محیطی- زمینه ای موثر بر شکوفایي (1399) Contextual conditions flourishing scale پرسشنامه شرایط محیطی- زمینه ای موثر بر شکوفایي توسط ضیایی و همکاران (1399) به منظور سنجش شرایط محیطی– زمینه ای موثر بر شکوفایي طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شرایط محیطی- زمینه ای موثر بر شکوفایي دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود آگاهی نستورم و داویس (2002)

پرسشنامه خود آگاهی نستورم و داویس (2002) Self-awareness questionnaire Nestorm and Davis (2002) پرسشنامه خود آگاهی توسط نستورم و داویس (2002)به منظور سنجش خود آگاهی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خود آگاهی دارای 11 سوال و 2 مولفه خودگشودگی، استقبال از بازخورد دیگران و آگاهی از ارزش های خود،…

ادامه مطلب

پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان لوئیس (2001)

  پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان لوئیس (2001) Student Responsibility Questionnaire Lewis (2001) پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان توسط فرایزر و همکاران (1995) به منظور سنجش مسئولیت پذیری دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان دارای 17 سوال و 2  بعد مسئولیت پذیری خود و…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی (2001) – 44 سوالی

پرسشنامه  نیازهای صمیمیت زناشویی (2001) – 44 سوالی (Marital Intimate Needle Questionnaire (2001 پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی توسط باگاروزی (2001) به منظور سنجش میزان نیازهای صمیمیت زناشویی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی دارای 44 سوال و 9 مولفه صمیمیت عاطفی، صميمت روانشناختي، صميمت عقلاني، صميمت جنسي،…

ادامه مطلب

پرسشنامه شهرت سازمانی فومبران و ونریل (2003)

پرسشنامه شهرت سازمانی فومبران و ونریل (2003) The Organizational Reputation Questionnaire پرسشنامه شهرت سازمانی توسط فومبران و ونریل (2003) به منظور سنجش شهرت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شهرت سازمانی دارای 26 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (هر زمانی که این سازمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی درونی (1394)

پرسشنامه بازاریابی درونی (1394) The internal marketing Questionnaire پرسشنامه بازاریابی درونی توسط مومنی فرد (1394) بر اساس مطالعات شفیعی (1390) و کاتلر و همکاران (2003) به منظور سنجش بازاریابی درونی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی درونی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سازمانی (1398) – 5 سوالی

پرسشنامه نوآوری سازمانی (1398) – 5 سوالی The organizational Innovation Questionnaire پرسشنامه نوآوری سازمانی توسط داودی بهنمیری (1398) به منظور سنجش نوآوری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (سازمان ما فرصت ارائه نوآوری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری کارور و وایت (1994)

پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری کارور و وایت (1994) The brain/behavioral systems Inventory of white and carver (1994) پرسشنامه سیستم های مغزی فعال ساز و بازداری رفتاری توسط کارور و وایت (1994) به منظور سنجش سیستم های مغزی رفتاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری دارای…

ادامه مطلب