پرسشنامه استاندارد استرس شغلی  فیلیپ ال رایس ۱۹۹۲

        پرسشنامه استاندارد استرس شغلی  فیلیپ ال رایس ۱۹۹۲ Occupational Stress questionnaire پرسشنامه استرس شغلی توسط فلیپ ال رایس  در سال (۱۹۹۲) به منظور سنجش استرس شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۷ سوال و ۸ مولفه روابط بین فردی، خستگی فیزیکی، علایق شغلی، فشار کاری، انتظارات شغلی، نیروی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتیاد به شبکه های مجازی در نوجوانان

      پرسشنامه استاندارد اعتیاد به شبکه های مجازی در نوجوانان پرسشنامه اعتیاد به شبکه های مجازی در نوجوانان توسط صادق زاده و همکاران (۱۳۹۷) به منظور سنجش اعتیاد به شبکه های مجازی در نوجوانان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۱ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خوش بینی تحصیلی معلم بیرد و همکاران ۲۰۱۰

      پرسشنامه استاندارد خوش بینی تحصیلی معلم بیرد و همکاران ۲۰۱۰ Academic optimism of individual teachers inventory Beard and et al 2010 پرسشنامه خوش بینی تحصیلی معلم توسط بیرد و همکاران (۲۰۱۰) می باشد به منظور سنجش خوش بینی تحصیلی معلم طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال و ۳…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خود نظم دهی هانگ و اونیل ۲۰۰۱

      پرسشنامه استاندارد خود نظم دهی هانگ و اونیل ۲۰۰۱ self-regulation Questionnaire پرسشنامه خود نظم دهی توسط هانگ و اونیل (۲۰۰۱) به منظور سنجش خود نظم دهی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال و ۴ مولفه  می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد آرزوهای مسیر شغلی زنان گری و اوبرایان ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد آرزوهای مسیر شغلی زنان گری و اوبرایان ۲۰۰۷ women’s career choices: The Career Aspiration Scale پرسشنامه آرزوهای مسیر شغلی زنان توسط گری و اوبرایان (۲۰۰۷) به منظور سنجش آرزوهای مسیر شغلی زنان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال و ۲ مولفه عامل رهبری و آرزوهای آموزشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند ۱۹۹۵ (۴۲سوالی)

      پرسشنامه استاندارد افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند ۱۹۹۵ (۴۲سوالی) The Depression Anxiety Stress Scale-(DASS) 42 items پرسشنامه فردگرایی اقتصادی توسط لاویبوند و لاویبوند (۱۹۹۵) به منظور سنجش فردگرایی اقتصادی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۲ سوال و شامل ۳ مولفه افسردگی، اضطراب و استرس می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سبک زندگی کرن و همکاران ۱۹۹۳ (BASIS-A)

      پرسشنامه استاندارد سبک زندگی کرن و همکاران ۱۹۹۳ (BASIS-A) پرسشنامه سبک زندگی توسط کرن و همکاران در سال (۱۹۹۳) به منظور سنجش سبک زندگی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶۲ سوال و شامل پنج خرده مقیاس اصلی تعلق – علاقه؛ کنار آمدن؛ مسئولیت پذیری؛ نیاز به تایید و  محتاط…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه گرونرت ۲۰۰۵

      پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه گرونرت ۲۰۰۵ school cultures scale (SCS) Gruenert 2005 پرسشنامه فرهنگ مدرسه توسط گرونرت (۲۰۰۵) به منظور سنجش فردگرایی اقتصادی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال و شامل ۸ مولفه می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (معلمان به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه الساندر و ساد ۱۹۹۸ – ۲۵ سوالی

      پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه الساندر و ساد ۱۹۹۸ – ۲۵ سوالی school culture questionnaire Higgins-D’Alessandro & Sadh 1988 پرسشنامه فرهنگ مدرسه توسط الساندر و ساد (۱۹۸۸) به منظور سنجش فرهنگ مدرسه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۴ مولفه روابط دانش آموزان، روابط دانش آموزان و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه الساندر و ساد ۱۹۹۸ – ۱۸ سوالی

      پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه الساندر و ساد ۱۹۹۸ – ۱۸ سوالی school culture questionnaire Higgins-D’Alessandro & Sadh 1988 پرسشنامه فرهنگ مدرسه توسط الساندر و ساد (۱۹۸۸) به منظور سنجش فرهنگ مدرسه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه داری ۲۵ سوال و ۴ مولفه می باشد. در پژوهش غلامی (۱۳۹۲) این پرسشنامه…

ادامه مطلب