پرسشنامه استاندارد یادگیری اجتماعی – هیجانی کسل ۲۰۰۸

    پرسشنامه استاندارد یادگیری اجتماعی – هیجانی کسل ۲۰۰۸ (Social Emotional Learning Scale (SELS پرسشنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی توسط کسل (۲۰۰۸) به منظور سنجش یادگیری اجتماعی – هیجانی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط فرنودیان و همکاران (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و  پنج مولفه خودآگاهی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سرزندگی ذهنی رایان و فردریک ۱۹۹۷

    پرسشنامه استاندارد سرزندگی ذهنی رایان و فردریک ۱۹۹۷ Subjective Vitality Scale in students پرسشنامه سر زندگی ذهنی توسط رایان و فردریک (۱۹۹۷) به منظور سنجش سر زندگی ذهنی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط تنهای رشوانلو و همکاران (۱۳۹۷) به منظور سنجش سر زندگی ذهنی در دانشجویان اعتباریابی شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی جنسی زنان سیموند  و همکاران ۲۰۰۵

    پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی جنسی زنان سیموند  و همکاران ۲۰۰۵ Sexual Quality of Life–Female (SQOL-F) Symonds and et al 2005 پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان توسط سیموند و همکاران (۲۰۰۵) به منظور سنجش کیفیت زندگی جنسی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط روشن چسلی و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل تنش زا در دانشجویان پزشکی یوسف ۲۰۱۱- نسخه ۲۰ سوالی

    پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل تنش زا در دانشجویان پزشکی یوسف ۲۰۱۱- نسخه ۲۰ سوالی Medical Student Stressor Questionnaire- MSSQ پرسشنامه سنجش عوامل تنش زا در دانشجویان پزشکی توسط یوسف (۲۰۱۱) به منظور سنجش منبع استرس در دانشجویان پزشکی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط مریدی و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد چالش های میانسالی

    پرسشنامه استاندارد چالش های میانسالی Midlife Challenges scale پرسشنامه چالش های میانسالی توسط روزبهانی و علی اکبری دهکردی (۱۳۹۶) به منظور سنجش چالش های میانسالی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال و ۵ مولفه رضایت از شغل، اوقات فراغت، نگرانی ها و ناکامی ها، نارضایتی از تشکیل خانواده، تعامل…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودمراقبتی سالمندان

    پرسشنامه استاندارد خودمراقبتی سالمندان Aging’s Self-Care Scale پرسشنامه خود مراقبتی سالمندان توسط یونسی بروجنی و همکاران (۱۳۹۹) به منظور سنجش خود مراقبتی سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال و ۴ مولفه خود مراقبتی معنوی، خود مراقبتی اجتماعی، خود مراقبتی جسمی و خود مراقبتی در حین بیماری می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان کورپیتا و همکاران ۱۹۹۷- نسخه ۱۱ سوالی

    پرسشنامه استاندارد نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان کورپیتا و همکاران ۱۹۹۷- نسخه ۱۱ سوالی (The Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ-C پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان توسط کورپیتا و همکاران (۱۹۹۷) به منظور سنجش نگرانی کودک و نوجوان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط مقدسین و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران ۱۹۸۹

    پرسشنامه استاندارد نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران ۱۹۸۹ Personal Need for Structure Scale پرسشنامه نیاز شخصی به ساختار توسط تامپسون و همکاران (۱۹۸۹) به منظور سنجش تمایل به ساختارمندی، قطعیت، اطمینان و پیشبینی پذیری طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط علوی و همکاران (۱۳۹۵) به منظور سنجش اطمینان…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نشانه های اضطراب درد مک کراکن و دینگرا ۲۰۰۲

    پرسشنامه استاندارد نشانه های اضطراب درد مک کراکن و دینگرا ۲۰۰۲ Pain Anxiety Symptoms Scale پرسشنامه نشانه های اضطراب درد توسط مک کراکن و دینگرا (۲۰۰۲) به منظور سنجش نشانه های اضطراب درد طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط قضایی و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نشانه های آغازگر میل جنسی مک کال و مستون ۲۰۰۶

    پرسشنامه استاندارد نشانه های آغازگر میل جنسی مک کال و مستون ۲۰۰۶ (Cues for Sexual Desire Scale (CSDS پرسشنامه نشانه های آغازگر میل جنسی توسط مک کال و مستون (۲۰۰۶) به منظور سنجش شخصیت طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط هاشمی نژاد و همکاران (۱۳۹۵) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب