پرسشنامه استاندارد کیفیت روابط زوجین کوندی و همکاران ۲۰۱۶

    پرسشنامه استاندارد کیفیت روابط زوجین کوندی و همکاران ۲۰۱۶ (Relationship Quality Scale (RQ پرسشنامه کیفیت روابط زوجین توسط کوندی و همکاران (۲۰۱۶) به منظور سنجش کیفیت روابط زوجین طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط تقی زاده فیروجایی و همکاران (۱۳۹۶) به منظور سنجش کیفیت روابط زوجین اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تخیل لیانگ و همکاران ۲۰۱۳

    پرسشنامه استاندارد تخیل لیانگ و همکاران ۲۰۱۳ Imagination Questionnaire پرسشنامه تخیل توسط لیانگ و همکاران (۲۰۱۳) به منظور سنجش تخیل طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط ممبینی و همکاران (۱۳۹۸) به منظور سنجش تخیل در دانش آموزان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال و دو مولفه تخیل خلاق…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت ریاضی

    پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت ریاضی پرسشنامه انگیزه پیشرفت ریاضی توسط امینی فر و صالح صدق پور (۱۳۸۹) به منظور سنجش انگیزه پیشرفت ریاضی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من می خواهم مهارت خود را در ریاضی افزایش دهم…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت مراقبت مادرانه

    پرسشنامه استاندارد کیفیت مراقبت مادرانه پرسشنامه کیفیت مراقبت مادرانه توسط قنبری و همکاران (۱۳۹۰) به منظور سنجش کیفیت مراقبت مادرانه طراحی و تدوین شده است.. این پرسشنامه دارای ۳۲ و سه مولفه تعارض و سردرگمی، حساس بودن و پاسخ دهی و دسترس پذیری می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه سبک های یادگیری

        پکیج پرسشنامه سبک های یادگیری این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد سبک های یادگیری می باشد. تعریف مفهومی سبک های یادگیری سبک های یادگیری: سبک یادگیری عبارتست از رفتارهای معین شناختی، عاطفی و روانی اجتماعی که به عنوان شاخص های نسبتاً پایدار در زمینه نحوه ادراک، تعامل و واکنش نسبت به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد یادگیری اجتماعی – هیجانی کسل ۲۰۰۸

    پرسشنامه استاندارد یادگیری اجتماعی – هیجانی کسل ۲۰۰۸ (Social Emotional Learning Scale (SELS پرسشنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی توسط کسل (۲۰۰۸) به منظور سنجش یادگیری اجتماعی – هیجانی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط فرنودیان و همکاران (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و  پنج مولفه خودآگاهی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سرزندگی ذهنی رایان و فردریک ۱۹۹۷

    پرسشنامه استاندارد سرزندگی ذهنی رایان و فردریک ۱۹۹۷ Subjective Vitality Scale in students پرسشنامه سر زندگی ذهنی توسط رایان و فردریک (۱۹۹۷) به منظور سنجش سر زندگی ذهنی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط تنهای رشوانلو و همکاران (۱۳۹۷) به منظور سنجش سر زندگی ذهنی در دانشجویان اعتباریابی شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی جنسی زنان سیموند  و همکاران ۲۰۰۵

    پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی جنسی زنان سیموند  و همکاران ۲۰۰۵ Sexual Quality of Life–Female (SQOL-F) Symonds and et al 2005 پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان توسط سیموند و همکاران (۲۰۰۵) به منظور سنجش کیفیت زندگی جنسی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط روشن چسلی و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل تنش زا در دانشجویان پزشکی یوسف ۲۰۱۱- نسخه ۲۰ سوالی

    پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل تنش زا در دانشجویان پزشکی یوسف ۲۰۱۱- نسخه ۲۰ سوالی Medical Student Stressor Questionnaire- MSSQ پرسشنامه سنجش عوامل تنش زا در دانشجویان پزشکی توسط یوسف (۲۰۱۱) به منظور سنجش منبع استرس در دانشجویان پزشکی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط مریدی و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد چالش های میانسالی

    پرسشنامه استاندارد چالش های میانسالی Midlife Challenges scale پرسشنامه چالش های میانسالی توسط روزبهانی و علی اکبری دهکردی (۱۳۹۶) به منظور سنجش چالش های میانسالی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال و ۵ مولفه رضایت از شغل، اوقات فراغت، نگرانی ها و ناکامی ها، نارضایتی از تشکیل خانواده، تعامل…

ادامه مطلب