پرسشنامه شهرت سازمانی فومبران و ونریل (2003)

پرسشنامه شهرت سازمانی فومبران و ونریل (2003) The Organizational Reputation Questionnaire پرسشنامه شهرت سازمانی توسط فومبران و ونریل (2003) به منظور سنجش شهرت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شهرت سازمانی دارای 26 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (هر زمانی که این سازمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی درونی (1394)

پرسشنامه بازاریابی درونی (1394) The internal marketing Questionnaire پرسشنامه بازاریابی درونی توسط مومنی فرد (1394) بر اساس مطالعات شفیعی (1390) و کاتلر و همکاران (2003) به منظور سنجش بازاریابی درونی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی درونی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سازمانی (1398) – 5 سوالی

پرسشنامه نوآوری سازمانی (1398) – 5 سوالی The organizational Innovation Questionnaire پرسشنامه نوآوری سازمانی توسط داودی بهنمیری (1398) به منظور سنجش نوآوری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (سازمان ما فرصت ارائه نوآوری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری کارور و وایت (1994)

پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری کارور و وایت (1994) The brain/behavioral systems Inventory of white and carver (1994) پرسشنامه سیستم های مغزی فعال ساز و بازداری رفتاری توسط کارور و وایت (1994) به منظور سنجش سیستم های مغزی رفتاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای ارتباطی رومنس و دی بورد (1995)

پرسشنامه باورهای ارتباطی رومنس و دی بورد (1995) Relationship beliefs questionnaire Romance & Dibord (1995) پرسشنامه باورهای ارتباطی توسط رومنس و دی بورد (1995) به منظور سنجش افکار و باورهای غیر منطقی و ناکارآمد در روابط زناشویی و پی بردن به روابط زوج ها طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط ازخوش…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت مرزی (STB) کلاریج و بروکس (1984)- فرم B

پرسشنامه شخصیت مرزی (STB) کلاریج و بروکس (1984)- فرم B The Schizotypal Trait Questionnaire-B form Claridge & Broks (1984) پرسشنامه شخصیت مرزی توسط کلاریج و بروکس (1984) در دانشگاه آکسفورد ساخته شده و توسط راولینگز، کلاریج و فریمن (2001) به منظور سنجش شخصیت مرزی مورد تجدیدنظر قرار گرفت. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شخصیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت گری ویلسون و همکاران(1989) فرم کوتاه

پرسشنامه شخصیت گری ویلسون و همکاران(1989) فرم کوتاه Gray-Wilson Personality Questionnaire (GWPQ) پرسشنامه شخصیت توسط گری ویلسون و همکاران (1989) به منظور سنجش شخصیت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شخصیت گری ویلسون دارای 28 سوال و 6 مولفه شامل روی آوردن، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز…

ادامه مطلب

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران (1988)

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران (1988) The Self-Harm Inventory (SHI) Sansone & et al (1988) پرسشنامه آسیب به خود توسط سانسون و همکاران (1988) به منظور سنجش سابقه آسیب رساندن به خود را در پاسخ دهندگان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آسیب به خود دارای 22 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه دو سوگرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990)- 28 سوالی

پرسشنامه دو سوگرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990)- 28 سوالی Ambivalence over the Expression of Emotion Questionnaire King & Emmons (1990) پرسشنامه دو سوگرایی در ابرازگری هیجانی توسط کینگ و امونز (1990) به منظور سنجش بررسی اهمیت نقش دو سوگرایی در ابرازگری هیجان در سلامت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع دی (DS-14)

پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D    The Type D personality Questionnaire (DS-14) Denollet (2005) پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D توسط دﻧﻮﻟﺖ  (2005) به منظور سنجش دو وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎزداري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D دارای ﺷﺎﻣﻞ ١٤ ﺳﻮال ﻣﻲ…

ادامه مطلب