پرسشنامه مسائل رابطه ای (گرایش به خیانت) بوکات (2000)

پرسشنامه مسائل ابطه ای (گرایش به خیانت) بوکات (2000) Tendency to infidelity questionnaire پرسشنامه مسائل رابطه ای (گرایش به خیانت) توسط توسط بوکات (2000) به منظور سنجش گرایش به خیانت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مسائل رابطه ای (گرایش به خیانت) دارای 45 سوال و 5 مولفه  نگرش های…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های حل تعارض در زوجین رحیم 1983 (ROCI-II)

پرسشنامه سبک های حل تعارض در زوجین رحیم 1983 (ROCI-II) Rahim Resolution Styles (ROCI- II, 1393) پرسشنامه سبک های حل تعارض توسط رحیم (1983) به منظور سنجش سبک های حل تعارض طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط ثنایی و همکاران در سال (1387) اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه فشار کاری وندوردوف (1991)

پرسشنامه فشار کاری وندوردوف (1991) Work overload questionnaire پرسشنامه فشار کاری توسط وندوردوف (1991) به منظور سنجش فشار کاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فشار کاری دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(بسیار سخت کار کردن از ضروریات شغل من است) به سنجش…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی موسی و همکاران(2020)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی موسی و همکاران(2020) Organizational citizenship behavior questionnaire پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط موسی و همکاران (2020) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برای کمك به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس زناشویی استکلهم (2000)

پرسشنامه استرس زناشویی استکلهم (2000) Stockholm Marital stress Scale پرسشنامه استرس زناشویی توسط اورث گومر و همکاران (2000) به منظور سنجش استرس زناشویی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس زناشویی دارای 17 سوال می باشد و بر اساس نمره گذاری صفر و یک با سوالاتی مانند(آیا چیزهایی وجود دارد…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار وندن بروک و همکاران (2010)

پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار وندن بروک و همکاران (2010) The Work-Related Basic Need Satisfaction Scale پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار توسط وندن بروک و همکاران (2010) به منظور سنجش نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی والدینی رزکام و همکاران (2018)

پرسشنامه فرسودگی والدینی رزکام و همکاران (2018) Parental Burnout Assessment questionnaire پرسشنامه فرسودگی والدینی توسط رزکام و همکاران (2018) به منظور سنجش فرسودگی والدینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرسودگی والدینی دارای 23 سوال  و 4 مولفه خستگی در نقش والدینی، تقابل با خودوالدینی گذشته، احساس بیزاری از نقش…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود شکوفایی رشید (2008)

پرسشنامه خود شکوفایی رشید (2008) Self-Actualization Questionnaire پرسشنامه خود شکوفایی توسط رشید (2008) به منظور سنجش خود شکوفایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشکوفایی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من می توانم احساساتم را بیان کنم حتی وقتی ممکن است آنها پیامد…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (2006) – 18 سوالی

پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (2006) – 18 سوالی Cognitive Emotion Regulation Questionnaire -18 (CERQ-18) پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و کرایج (2006) به منظور سنجش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان  دارای 18 سوال و دو…

ادامه مطلب

پرسشنامه سندرم خستگی مزمن جیسون (2014)

پرسشنامه سندرم خستگی مزمن جیسون (2014) Chronic Fatigue Syndrome Questionnaire پرسشنامه سندرم خستگی مزمن توسط جیسون (2014) به منظور سنجش سندرم خستگی مزمن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سندرم خستگی مزمن دارای 14 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(آیا کارها را بدون مشکل شروع…

ادامه مطلب