پکیج پرسشنامه آگاهی هیجانی ریف و همکاران

        پکیج پرسشنامه آگاهی هیجانی  ریف و همکاران این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد آگاهی هیجانی می باشد. تعریف مفهومی آگاهی هیجانی آگاهی هیجانی: پژوهشگران ،تعاریف گوناگونی از توانمندسازی ارائه کرده اند، برخی آن را مترادف با قدرت ،غنی سازی شغلی، مشارکت کارکنان و تفویض اختیار اختیار می دانند و برخی آن…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

        پکیج پرسشنامه بهزیستی روانشناختی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد بهزیستی روانشناختی می باشد. تعریف مفهومی بهزیستی روانشناختی بهزیستی روانشناختی: بهزیستی روانشناختی یک مفهوم چند بعدی است که در برگیرنده: پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری؛ تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد شخصی می باشد. معرفی پرسشنامه ها پرسشنامه…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه تفکر انتقادی

        پکیج پرسشنامه تفکر انتقادی این پکیج حاوی ۶ پرسشنامه در مورد تفکر انتقادی می باشد. تعریف مفهومی تفکر انتقادی تفکر انتقادی: دیویی تفکر انتقادی را «توجه به موضوع خاص در ذهن که شخص بسیار دقیق و موشکافانه به تحلیل آن می‌پردازد» یاد می‌کند. معرفی پرسشنامه ها پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی کالیفرینا ۳۴…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند ۱۹۹۵

        پکیج پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند ۱۹۹۵ این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد افسردگی، اضطراب و استرس می باشد. تعریف مفهومی افسردگی، اضطراب و استرس افسردگی، اضطراب و استرس : افسردگی یک وضعیت هیجانی اندوه مداوم با دامنه ای از دلسردی و غم نسبتا خفیف تا یاس و ناامیدی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شیفتگی تحصیلی مارتین و جکسون ۲۰۰۸- فرم کوتاه

    پرسشنامه استاندارد شیفتگی تحصیلی مارتین و جکسون ۲۰۰۸- فرم کوتاه Academic Flow Questionnaire پرسشنامه شیفتگی تحصیلی توسط مارتین و جکسون (۲۰۰۸) به منظور سنجش شیفتگی تحصیلی در دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط جلیلی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۹ سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هیجان های مرتبط با یادگیری پکران و همکاران ۲۰۱۱

    پرسشنامه استاندارد هیجان های مرتبط با یادگیری پکران و همکاران ۲۰۱۱ (The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ پرسشنامه هیجان­های مرتبط با یادگیری توسط پکران و همکاران (۲۰۱۱) به منظور سنجش هیجان­های مرتبط با یادگیری طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط ستاری، حسین پور و شکری (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان شات و همکاران ۲۰۰۹

    پرسشنامه استاندارد راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان شات و همکاران ۲۰۰۹ Emotional Regulation Processes questionnaire پرسشنامه راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان توسط شات، مانس و مالوف (۲۰۰۹) به منظور سنجش راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان در دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط نریمانی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتارهای یادگیری مک درموت و همکاران ۱۹۹۹

    پرسشنامه استاندارد رفتارهای یادگیری مک درموت و همکاران ۱۹۹۹ (learning behaviors scale (LBS پرسشنامه رفتارهای یادگیری توسط مک درموت و همکاران (۱۹۹۹) به منظور سنجش رفتار یادگیری در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط عابدی و همکاران (۱۳۹۲) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و چهار…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه

    پرسشنامه استاندارد تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه پرسشنامه تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه توسط سواری (۱۳۹۱) به منظور سنجش تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه در کودکان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال و پنج مولفه نقص حافظه و توجه، مسئولیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نظریه ی ضمنی هوش عبدالفتاح و ییتس ۲۰۰۶

    پرسشنامه استاندارد نظریه ی ضمنی هوش عبدالفتاح و ییتس ۲۰۰۶ Theory of Intelligence Scale پرسشنامه نظریه ی ضمنی هوش توسط عبدالفتاح و ییتس (۲۰۰۶) به منظور سنجش نظریه ی ضمنی هوش طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط محبی  نورالدین وند و همکاران (۱۳۹۲) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴…

ادامه مطلب