پرسشنامه پاسخ به استرس کوه و همکاران (2001)

پرسشنامه پاسخ به استرس کوه و همکاران (2001) Stress Response Inventory پرسشنامه پاسخ به استرس کوه، پارك، کیم و چو (2001) به منظور سنجش پاسخ به استرس  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پاسخ به استرس دارای 39 سوال و 7 مولفه تنش، پرخاشگری، جسمی ساختن، خشم، افسردگی، خستگی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعادل عاطفی برادبورن و نول (1969)

پرسشنامه تعادل عاطفی برادبورن و نول (1969) Affect balance questionnaire   پرسشنامه تعادل عاطفی برادبورن و نول (1969) به منظور سنجش تعادل عاطفی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعادل عاطفی دارای 10 سوال و دو مولفه عاطفه مثبت و عاطفه منفی می باشد و بر اساس طیف دو گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه منابع انسانی حمدامین و آتان (2019)

پرسشنامه توسعه منابع انسانی حمدامین و آتان (2019) Human Resource Development questionnaire   پرسشنامه توسعه منابع انسانی حمدامین و آتان (2019) به منظور سنجش توسعه منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توسعه منابع انسانی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (کارکنانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رابطه معلم- دانش آموز موری و زوواک (2011)

پرسشنامه رابطه معلم- دانش آموز موری و زوواک (2011) Murray and Zvoch’s (2011) revised teacher-student relationship questionnaire   پرسشنامه رابطه معلم- دانش آموز (فرم تجدید نظر شده) توسط موری و زوواک (2011) به منظور سنجش رابطه معلم- دانش  آموز طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رابطه معلم- دانش آموز دارای 17…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به بازی های رایانه ای وانگ و چانگ (2002)

پرسشنامه اعتیاد به بازی های رایانه ای وانگ و چانگ (2002) Addiction to computer games Questionnaire Whang & Chang (2002) پرسشنامه اعتیاد به بازی های رایانه ای توسط وانگ و چانگ (2002) با ایجاد تغییراتی در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ به منظور سنجش اعتیاد به بازی های رایانه ای طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه از خود بیگانگی سیمن (1966)

پرسشنامه از خود بیگانگی سیمن (1966) Self-alienation Questionnaire Seeman (1966) پرسشنامه از خود بیگانگی توسط سیمن (1996) به منظور سنجش از خود بیگانگی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه از خود بیگانگی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در برخورد با معضلاتی که روز…

ادامه مطلب

پرسشنامه احساس تنهایی راسل (1996)

پرسشنامه احساس تنهایی راسل (1996) Loneliness Questionnaire Russell (1996) پرسشنامه احساس تنهایی توسط راسل (1996) به منظور سنجش احساس تنهایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه احساس تنهایی دارای 20 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(آیا احساس می کنید که هر وقت که بخواهید می…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرانی از بدشکلی بدن اوستوزین و همکاران (1998)

پرسشنامه نگرانی از بدشکلی بدن اوستوزین و همکاران (1998) Dysmorphic Concern questionnaire پرسشنامه نگرانی از بدشکلی بدن توسط اوستوزین و همکاران (1998) به منظور سنجش نگرانی از بدشکلی بدن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرانی از بدشکلی بدن دارای 7 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن فلیپس و همکاران (1997)

پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن فلیپس و همکاران (1997) Body Dysmorphic Disorder questionnaire پرسشنامه اصلاح شده وسواس فکری عمل یل- براون برای اختلال بدشکلی بدن توسط فلیپس و همکاران (1997) به منظور سنجش اختلال بدشکلی بدن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن دارای 12 سوال و 4 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه شغلی فواد و همکاران (2010)

پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه شغلی فواد و همکاران (2010) Family influence on career development scale پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه شغلی توسط شغلی فواد و همکاران (2010) به منظور سنجش  حمایت های خانواده بر توسعه شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه…

ادامه مطلب