پرسشنامه استاندارد حساسیت پردازش حسی آرون و آرون ۱۹۷۷

      پرسشنامه استاندارد حساسیت پردازش حسی آرون و آرون ۱۹۷۷ Sensitive Sensory Processing Scale پرسشنامه حساسیت پردازش حسی توسط آرون و آرون (۱۹۷۷) به منظور سنجش حساسیت پردازش حسی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۳ مولفه  سهولت تحریک، حساسیت زیبایی شناختی و آستانه حسی پایین می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اضطراب سلامت سالکوسکیس و همکاران ۲۰۰۲ فرم کوتاه ۱۸ سوالی

      پرسشنامه استاندارد اضطراب سلامت سالکوسکیس و همکاران ۲۰۰۲ فرم کوتاه ۱۸ سوالی Health anxiety questionnaire پرسشنامه اضطراب سلامت توسط سالکوسکیس و همکاران (۲۰۰۲) به منظور سنجش اضطراب سلامتی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و شامل ۳ مولفه نگرانی کلی سلامتی، ابتلا به بیماری و پیامدهای بیماری می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد منبع کنترل زناشویی میلر (۱۹۸۳) ۲۶ سوالی

      پرسشنامه استاندارد منبع کنترل زناشویی میلر (۱۹۸۳) ۲۶ سوالی (Miller inventory locus of control (MMLOC پرسشنامه منبع کنترل زناشویی توسط میلر و همکاران در سال (۱۹۸۳) به منظور سنجش منبع کنترل زناشویی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال ی باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش استرس ناباروری نیوتن و همکاران ۱۹۹۹

      پرسشنامه استاندارد سنجش استرس ناباروری نیوتن و همکاران ۱۹۹۹ The fertility problem inventory newton 1999 پرسشنامه سنجش استرس ناباروری توسط نیوتن و همکاران (۱۹۹۹) به منظور سنجش استرس ناباروری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۶ سوال و شامل ۵ مولفه نگرانی­های اجتماعی، نگرانی­های جنسی، نگرانی­های ارتباطی، سبک زندگی بدون…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش استرس ناباروری نیوتن و همکاران ۱۹۹۹ نسخه ۲۵ سوالی

      پرسشنامه استاندارد سنجش استرس ناباروری نیوتن و همکاران ۱۹۹۹ نسخه ۲۵ سوالی The fertility problem inventory newton 1999 پرسشنامه سنجش استرس ناباروری توسط نیوتن و همکاران (۱۹۹۹) به منظور سنجش استرس ناباروری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۵ مولفه نگرانی­های اجتماعی، نگرانی­های جنسی، نگرانی­های ارتباطی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی ۵۴ سوالی

      پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی ۵۴ سوالی Marital Conflict Questionnaire پرسشنامه تعارضات زناشویی توسط ثنایی (۱۳۷۹) به منظور سنجش رضایت زناشویی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۴ سوال و شامل ۸ مولفه کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنشهای هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اضطراب بک و استیر ۱۹۹۰

      پرسشنامه استاندارد اضطراب بک و استیر ۱۹۹۰ (Beck Anxiety Inventory (BAI پرسشنامه اضطراب توسط بک و استیر (۱۹۸۱) به منظور سنجش اضطراب طراحی و تدوین شده است. این یک پرسشنامه‌ی خودگزارشی است است که برای اندازه‌گیری شدت اضطراب در نوجوانان و بزرگسالان تهیه شده است.  این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد افسردگی بک نسخه دوم

      پرسشنامه استاندارد افسردگی بک نسخه دوم (Beck Depression Inventory-II (BDI-II پرسشنامه افسردگی توسط بک به منظور سنجش شدت افسردگی در بزرگسالانی که تشخیص اختلال افسردگی را دریافت کرده‌اند، طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (احساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد افسردگی، اضطراب، استرس لاویبوند و لاویبوند، ۱۹۹۵

      پرسشنامه استاندارد افسردگی، اضطراب، استرس لاویبوند و لاویبوند، ۱۹۹۵ (Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس توسط لاویبوند و لاویبوند (۱۹۹۵) به منظور سنجش حالت‌های عاطفه منفی در افسردگی، اضطراب و استرس (در طی یک ‌هفته‌ی گذشته) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال و شامل ۳…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد محیط یادگیری کلاس دبی مک ­گی ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد محیط یادگیری کلاس دبی مک­ گی ۲۰۰۷ The Classroom Learning Environment (CLE) Questionnaire پرسشنامه محیط یادگیری کلاس توسط دبی مک­ گی (۲۰۰۷) به منظور سنجش محیط یادگیری کلاس طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال و شامل ۳ مولفه محیط مثبت کلاس، محیط منفی کلاس و باورها…

ادامه مطلب