پرسشنامه گرایش به اعتیاد وید و بوچر (1992)

پرسشنامه گرایش به اعتیاد وید و بوچر (1992) Tendency to Addiction questionnaire پرسشنامه گرایش به اعتیاد توسط وید و بوچر (1992) به منظور سنجش گرایش به اعتیاد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه توسط زرگر و همکاران در سال (1385) در جامعه ایرانی هنجاریابی شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه گرایش به…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به مواد مخدر (1391)

پرسشنامه نگرش به مواد مخدر (1391) – 35 سوالی Attitude to Drugs questionnaire پرسشنامه نگرش به مواد مخدر توسط کریمی (1391) به منظور سنجش نگرش به مواد مخدر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش به مواد مخدر دارای 35 سوال و 2 مولفه نگرش های مثبت به اعتیاد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی (1395) – 15 سوالی

پرسشنامه مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی (1395) – 15 سوالی Resistance to gender stereotypes questionnaire پرسشنامه مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی توسط رسول زاده اقدم، عدلی پور و کوهی (1395) به منظور سنجش مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مقاومت در برابر…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصور بدن (1395) – 14 سوالی

پرسشنامه تصور بدن (1395) – 14 سوالی Body image questionnaire پرسشنامه تصور بدن توسط رسول زاده اقدم، عدلی پور و کوهی (1395) به منظور سنجش تصور بدن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تصور بدن دارای 14 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (این روزها مردم…

ادامه مطلب

پرسشنامه سوگ انتظار بنفیلد 1995

معرفی پرسشنامه پرسشنامه سوگ انتظار بنفیلد 1995 (Anticipatory grief scale benfield (1995 پرسشنامه سوگ انتظار توسط بنفیلد (1995) به منظور سنجش سوگ انتظار مادران و پدران طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سوگ انتظار دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (فکر کردن به…

ادامه مطلب

پرسشنامه دو بخشی قلدری سایبری مینه سینی و همکاران 2011- 20 سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه دو بخشی قلدری سایبری مینه سینی و همکاران 2011- 20 سوالی Cyber-Bullying Questionnaire پرسشنامه دو بخشی قلدری سایبری توسط مینه سینی و همکاران در سال (2011) به منظور سنجش قلدری سایبری در دو نسخه برای کسانی که با قلدری سایبری مواجه شده اند و برای کسانی که این…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران 1977 (فرم پدر)

      پرسشنامه استاندارد رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران 1977 (فرم پدر) Conflict Behavior Questionnaire (CBQ) پرسشنامه رفتار تعارض آمیز توسط پرینز  و همکاران (1997) به منظور سنجش رفتار تعارض آمیز طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 20 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران 1977 (فرم مادر)

      پرسشنامه استاندارد رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران 1977 (فرم مادر) Conflict Behavior Questionnaire (CBQ) پرسشنامه رفتار تعارض آمیز توسط پرینز  و همکاران (1997) به منظور سنجش رفتار تعارض آمیز طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 20 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیتی دیسک |آزمون DISC

      پرسشنامه استخراج مشخصات فردی بر اساس مدل DISC پرسشنامه استخراج مشخصات فردی بر اساس مدل DISC توسط یلیام مولتون مارستون (1928) به منظور سنجش برای حل مشکل برقراری ارتباط موثر با همکاران و کارمندان و حتی شناخت بهتر ابعاد شخصیتی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 56 سوال و 4…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 1989- 47 سوالی

      پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ 1989- 47 سوالی پرسشنامه رضایت زناشویی توسط انریچ(1989) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 47 سوال و 12 مقیاس می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من و همسرم یکدیگر را کاملا درک می کنیم.) به سنجش…

ادامه مطلب