پرسشنامه استاندارد خودارزیابی نشانگان آندروپوز مردان ایرانی (MASSQ-25, 2013)

      پرسشنامه استاندارد خودارزیابی نشانگان آندروپوز مردان ایرانی (MASSQ-25, 2013) Male Andropause symptoms self-assessment questionnaire پرسشنامه خودارزیابی نشانگان آندروپوز مردان ایرانی توسط اسدالهی و همکاران (۲۰۱۳) به منظور سنجش نشانگان آندروپوز مردان ایرانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۴ مولفه می­ باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد دلبستگی به خدا  

      پرسشنامه استاندارد دلبستگی به خدا   پرسشنامه دلبستگی معنوی مسلمانان یا پرسشنامۀ دلبستگی به خدا توسط غباری و حدادی کوهسار(۱۳۹۰) با هدف سنجش دلبستگی مسلمانان به خدا تهیه شده است. این پرسشنامه دارای ۳۷ سوال می باشد و بر اساس طیف هفت گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (با جستجوی فعالانه حضور…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تعلل ورزی سولومون و راثبلوم (۱۹۸۴) نسخه دانشجو

      پرسشنامه استاندارد تعلل ورزی سولومون و راثبلوم (۱۹۸۴) نسخه دانشجو Procrastination Assessment Scale-student پرسشنامه تعلل ورزی توسط فلدمن (۱۹۸۴) به منظور سنجش تعلل ورزی دانشجویان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال و شامل ۳ مولفه آماده شدن برای امتحان، آماده کردن تکلیف درسی و آماده کردن مقالات پایان…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی­گروت ۱۹۹۰

      پرسشنامه استاندارد راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی­گروت ۱۹۹۰ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری توسط پینتریچ و دی گروت (۱۹۹۰) به منظور سنجش راهبردهای انگیزشی برای یادگیری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۳ مولفه خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی(جهت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اضطراب مرگ تمپلر ۱۹۷۰

      پرسشنامه استاندارد اضطراب مرگ تمپلر ۱۹۷۰ مقیاس اضطراب مرگ تمپلر ابزاری برای اندازه گیری اضطراب مربوط به مرگ بوده که بیشترین کاربرد را در نوع خود داشته است. این مقیاس ، پرسشنامه ای خود اجرایی متشکل از پانزده سوال بلی – خیر است . روایی و پایایی پرسشنامه اضطراب مرگ  روایی ابزار جمع…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اشتیاق به مدرسه وانگ و همکاران ۲۰۱۱

      پرسشنامه استاندارد اشتیاق به مدرسه وانگ و همکاران ۲۰۱۱ School engagement questionnaire پرسشنامه اشتیاق به مدرسه فرم توسعه یافته مقیاس اشتیاق به مدرسه فردریکز و همکاران (۲۰۰۴) می باشد که توسط وانگ و همکاران (۲۰۱۱)  به منظور سنجش اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان طراحی شده و سه جنبه رفتاری، هیجانی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تحمل ناکامی هارینگتون ۲۰۰۵

      پرسشنامه استاندارد تحمل ناکامی هارینگتون، ۲۰۰۵ The frustration discomfort scale پرسشنامه تحمل ناکامی توسط هارینگتون (۲۰۰۵) به منظور سنجش میزان تحمل ناکامی فرد در رسیدن به اهداف طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال و شامل ۴ مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد آسیب ثانویه موتا و همکاران (۱۹۹۷)

      پرسشنامه استاندارد آسیب ثانویه موتا و همکاران (۱۹۹۷) (Secondary trauma questionnaire (STQ پرسشنامه آسیب ثانویه توسط موتا و همکاران (۱۹۷۷) به منظور سنجش آسیب ثانویه پس از سانحه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط رضاپور میرصالح و احمدی در جامعه همسران جانبازان در سال ۱۳۹۶ اعتباریابی شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شخصیتی چند وجهی مینه سوتا ۲ – ۳۳۸ سوالی

      پرسشنامه استاندارد شخصیتی چند وجهی مینه سوتا-۲ – ۳۳۸ سوالی MMPI- 2RF  پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا توسط مک کین لی و هته وی  در سال (۱۹۳۸) به منظور سنجش  شخصیتی چند وجهی مینه سوتا طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۳۸ سوال می باشد و بر اساس طیف دو…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد افکار تکرار شونده مک اوی و همکاران ۲۰۱۰

      پرسشنامه استاندارد افکار تکرار شونده مک اوی و همکاران ۲۰۱۰ Repetitive Thinking Questionnaire McEvoy et al 2010 پرسشنامه افکار تکرار شونده توسط مک اوی و همکاران در سال  (۲۰۱۰) به منظور سنجش افکار تکرار شونده طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال می باشد و بر اساس طیف چهار…

ادامه مطلب