پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع دی (DS-14)

پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D    The Type D personality Questionnaire (DS-14) Denollet (2005) پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D توسط دﻧﻮﻟﺖ  (2005) به منظور سنجش دو وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎزداري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D دارای ﺷﺎﻣﻞ ١٤ ﺳﻮال ﻣﻲ…

ادامه مطلب

پرسشنامه روحیه کارآفرینی (1388)

  پرسشنامه روحیه کارآفرینی (1388) The entrepreneurship spirit Questionnaire پرسشنامه روحیه کارآفرینی بر اساس ابعاد و شاخص های روحیه کارآفرینی توسط بهرام زاده و همکاران (1388) به منظور سنجش روحیه کارآفرینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه روحیه کارآفرینی دارای 16 سوال و 4 مولفه شامل خلاقیت، انگیزه پیشرفت، ریسک…

ادامه مطلب

پرسشنامه تفکر ارجاعی اهرینگ و همکاران (2011)

پرسشنامه تفکر ارجاعی  اهرینگ و همکاران (2011) The Perseverative Thinking Questionnaire Ehring & et al (2011) پرسشنامه تفکر ارجاعی توسط اهرینگ و همکاران (2011) به منظور سنجش تفکر ارجاعی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تفکر ارجاعی دارای 15 سوال و 3 مولفه شامل ناکارآمدی ادراک شده، تسخیر ظرفیت روانی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه تلفیق فناوری اشمیت و همکاران (2009)

پرسشنامه تلفیق فناوری اشمیت و همکاران (2009) Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) questionnaire Schmidt & et al (2009) پرسشنامه تلفیق فناوری توسط اشمیت و همکاران (2009) به منظور سنجش تلفیق فناوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تلفیق فناوری دارای 55 سوال و 7 مولفه دانش فناوری، دانش پداگوژی، دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه صفات همدلی باتسون (1983)

پرسشنامه صفات همدلی باتسون (1983) Batson Empathy Adjectives (1983) پرسشنامه صفات همدلی توسط باتسون و همکاران (1983) به منظور سنجش صفات همدلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه صفات همدلی دارای 8 سوال می باشد و فهرستی از احساسات همدلانه مانند همدردی کردن و نگران بودن را در بر می…

ادامه مطلب

پرسشنامه تربیت اخلاقی (1397)

پرسشنامه تربیت اخلاقی (1397) Ethical Education questionnaire پرسشنامه تربیت اخلاقی توسط عسکریان بیگدلی و همکاران (1397) به منظور سنجش تربیت اخلاقی در دانشجویان دختر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تربیت اخلاقی دارای 39 سوال و 5 مولفه شامل عفت، شرم و حیا، غیرت، وقار و متانت؛ و کرامت و…

ادامه مطلب

پرسشنامه گذشت صفت بری و همکاران (2005) – 10 سوالی

پرسشنامه گذشت صفت بری و همکاران (2005) – 10 سوالی Trait Forgivingness Scale Berry & et al (2005) پرسشنامه گذشت صفت توسط بری و همکاران در سال (2005) به منظور سنجش گذشت صفت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه گذشت صفت دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه گذشت صفت بری و همکاران (2005) – 8 سوالی

پرسشنامه گذشت صفت بری و همکاران (2005) – 8 سوالی Trait Forgivingness Scale Berry & et al (2005) پرسشنامه گذشت صفت توسط بری و همکاران در سال (2005) به منظور سنجش گذشت صفت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در سال (2015) توسط بارکاچیا و همکاران اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه هم وابستگی هالیوک دیر و همکاران (2000)

پرسشنامه هم وابستگی هالیوک دیر و همکاران (2000) (Holyock Codependency Index (HCI پرسشنامه هم وابستگی هالیوک توسط دیر و همکاران (2000) به منظور سنجش هم وابستگی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هم وابستگی دارای 13 سوال و 3 مولفه از خودگذشتگی، تمرکز بر خارج از خود و واکنش گری…

ادامه مطلب

پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف کشدان و همکاران (2004)

پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف کشدان و همکاران (2004) Curiosity and Exploration Inventory Kashdan & et al (2004) پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف توسط کشدان و همکاران (2004) به منظور سنجش کنجکاوی و اکتشاف طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف دارای 7 سوال و دو مولفه شامل اکتشاف و…

ادامه مطلب