پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه گرونرت ۲۰۰۵

      پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه گرونرت ۲۰۰۵ school cultures scale (SCS) Gruenert 2005 پرسشنامه فرهنگ مدرسه توسط گرونرت (۲۰۰۵) به منظور سنجش فردگرایی اقتصادی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال و شامل ۸ مولفه می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (معلمان به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه الساندر و ساد ۱۹۹۸ – ۲۵ سوالی

      پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه الساندر و ساد ۱۹۹۸ – ۲۵ سوالی school culture questionnaire Higgins-D’Alessandro & Sadh 1988 پرسشنامه فرهنگ مدرسه توسط الساندر و ساد (۱۹۸۸) به منظور سنجش فرهنگ مدرسه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۴ مولفه روابط دانش آموزان، روابط دانش آموزان و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه الساندر و ساد ۱۹۹۸ – ۱۸ سوالی

      پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه الساندر و ساد ۱۹۹۸ – ۱۸ سوالی school culture questionnaire Higgins-D’Alessandro & Sadh 1988 پرسشنامه فرهنگ مدرسه توسط الساندر و ساد (۱۹۸۸) به منظور سنجش فرهنگ مدرسه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه داری ۲۵ سوال و ۴ مولفه می باشد. در پژوهش غلامی (۱۳۹۲) این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی جونز (۱۹۶۹) ۴۰ سوالی

      پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی جونز (۱۹۶۹) ۴۰ سوالی (Irrational Belief questionnaire (IBQ پرسشنامه باورهای غیر منطقی توسط جونز در سال (۱۹۶۹) به منظور سنجش باورهای غیر منطقی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال و شامل ۴ مولفه درماندگی در برابر تغییر، توقع تایید از دیگران، اجتناب از…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کنترل اضطراب راپی و همکاران ۱۹۹۶

      پرسشنامه استاندارد کنترل اضطراب راپی و همکاران ۱۹۹۶ (Anxiety Control Questionnaire (ACQ پرسشنامه کنترل اضطراب توسط راپی و همکاران (۱۹۹۶) به منظور سنجش کنترل اضطراب طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و شامل ۲ مولفه واکنش ها و رویدادها می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خود گزارشی تجربه ها فرسکو و همکاران ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد خود گزارشی تجربه ها فرسکو و همکاران ۲۰۰۷ experiences questionnaire پرسشنامه خودگزارشی تجربه ها توسط فرسکو و همکاران (۲۰۰۷) به منظور سنجش توانایی فرد برای فاصله گرفتن طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال و شامل ۲ مولفه عدم واکنش منفی و آگاهی و مهربانی با خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه ۲۱ سوالی

      پرسشنامه استاندارد پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه ۲۱ سوالی Five Factor Personality Questionnaire پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت توسط گلدبرگ (۱۹۹۹) به منظور سنجش شخصیت افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال و شامل ۵ عامل روانژندی، توافق پذیری، وظیفه گرایی، برون گرایی و گشودگی در تجربه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد پنج عامل بزرگ شخصیت مک کری و کاستا ( ۱۹۹۶) ۴۶ سوالی

      پرسشنامه استاندارد پنج عامل بزرگ شخصیت مک کری و کاستا ( ۱۹۹۶) ۴۶ سوالی The Big Five Factor of Personality پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت توسط مک کری و کاستا (۱۹۹۶) به منظور سنجش فردگرایی اقتصادی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۶ سوال و شامل ۵ مولفه روان نژندی؛…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کامیابی سو و همکاران (۲۰۱۴) فرم کوتاه ۱۰ سوالی

      پرسشنامه استاندارد کامیابی سو و همکاران (۲۰۱۴) فرم کوتاه ۱۰ سوالی Inventory of Thriving پرسشنامه کامیابی توسط سو همکاران در سال (۲۰۱۴) به منظور سنجش کامیابی افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال  می باشد و ۱۰ جنبه از عملکردهای مثبت انسان از جمله رضایت از زندگی، احساسات…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (۲۰۰۲) ۵۴ سوالی

      پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (۲۰۰۲) ۵۴ سوالی Ryff Scales of Psychological Well-Being 2002 پرسشنامه بهزیستی روانشناختی توسط ریف (۲۰۰۲) به منظور سنجش بهزیستی روانشناختی افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۴ سوال و شامل ۶ مولفه خودمختاری، تسلط برمحیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی…

ادامه مطلب