پرسشنامه استاندارد سنجش روابط نوجوانان همسال پارادا ۲۰۰۰

    پرسشنامه استاندارد سنجش روابط نوجوانان همسال پارادا ۲۰۰۰ Adolescent Peer Relations Instrument پرسشنامه سنجش روابط نوجوانان همسال توسط پارادا (۲۰۰۰) به منظور سنجش روابط نوجوانان همسال طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط هاشمی و همکاران (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال و دو مولفه قلدری و قربانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شخصیتی هگزاکو- ۲۴ سوالی

    پرسشنامه استاندارد شخصیتی هگزاکو- ۲۴ سوالی (The 24-item brief HEXACO inventory (BHI پرسشنامه شخصیتی هگزاکو توسط دی وریزا (۲۰۱۳) به منظور سنجش شخصیت طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط بشرپور و همکاران (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال و شش مولفه صداقت- تواضع، تهیج پذیری، برون گرایی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خود متمایز سازی دریک و مورداک ۲۰۱۵- ۱۸ سوالی

    پرسشنامه استاندارد خود متمایز سازی دریک و مورداک ۲۰۱۵- ۱۸ سوالی (Self-differentiation inventory short form (SDI-SF پرسشنامه تمایز یافتگی  توسط اسکورن و فریدلندر (۱۹۸۸) به منظور سنجش تمایز یافتگی طراحی و تدوین شده است و توسط دریک و مورداک (۲۰۱۵)  برای سنجش خود متمایز سازی اعتباریابی شده است. در ایران نیز توسط رسولی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

        پکیج پرسشنامه افسردگی در کودکان و نوجوانان این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد افسردگی در کودکان و نوجوانان می باشد. تعریف مفهومی افسردگی در کودکان و نوجوانان افسردگی در کودکان و نوجوانان : افسردگی یک وضعیت هیجانی اندوه مداوم با دامنه ای از دلسردی و غم نسبتا خفیف تا یاس و ناامیدی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی فریدریکس و همکاران ۲۰۰۴

    پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی فریدریکس و همکاران ۲۰۰۴ School Engagement Scale پرسشنامه درگیری تحصیلی توسط فریدریکس و همکاران (۲۰۰۴) به منظور سنجش درگیری تحصیلی در دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط طالبی و همکاران (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و سه مولفه  درگیری شناختی، درگیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری شخصی برای نوجوانان مرگلر و شیلد ۲۰۱۶

    پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری شخصی برای نوجوانان مرگلر و شیلد ۲۰۱۶ Personal Responsibility Scale for Adolescents پرسشنامه مسئولیت پذیری شخصی برای نوجوانان توسط مرگلر و شیلد (۲۰۱۶) به منظور سنجش مسئولیت پذیری شخصی برای نوجوانان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط جوکار و همکاران (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خشونت معلم نسبت به دانش آموزان پیشکین و همکاران ۲۰۱۴

    پرسشنامه استاندارد خشونت معلم نسبت به دانش آموزان پیشکین و همکاران ۲۰۱۴ Teacher Violence Scale پرسشنامه خشونت معلم نسبت به دانش آموزان توسط پیشکین و همکاران (۲۰۱۴) به منظور سنجش خشونت معلم نسبت به دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط پژوهی و نادی (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد استعداد کاری دانشجویان

    پرسشنامه استاندارد استعداد کاری دانشجویان Work Keys Talent Assessment پرسشنامه استعداد کاری دانشجویان توسط موسسه آزمون سازی آمریکا در سال (۲۰۰۹) به منظور سنجش استعداد کاری دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط مطهری نژاد و اسمعیلی ماهانی (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۴۶ سوال و ده مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شیفتگی تحصیلی مارتین و جکسون ۲۰۰۸- فرم کوتاه

    پرسشنامه استاندارد شیفتگی تحصیلی مارتین و جکسون ۲۰۰۸- فرم کوتاه Academic Flow Questionnaire پرسشنامه شیفتگی تحصیلی توسط مارتین و جکسون (۲۰۰۸) به منظور سنجش شیفتگی تحصیلی در دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط جلیلی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۹ سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه

    پرسشنامه استاندارد تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه پرسشنامه تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه توسط سواری (۱۳۹۱) به منظور سنجش تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه در کودکان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال و پنج مولفه نقص حافظه و توجه، مسئولیت…

ادامه مطلب