پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان لوئیس (2001)

پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان لوئیس (2001) Disciplinary strategies questionnaire Lewis (2001) پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان توسط لوئیس (2001) به منظور سنجش راهبردهای انضباطی معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان دارای 24 سوال و 6 مولفه تنبیه، پاداش، درگیری در تصمیم گیری، گفتگو، تذکر و پرخاشگری می…

ادامه مطلب

پرسشنامه سناریوهای مبهم برای افسردگی برنا و همکاران (2011)

پرسشنامه سناریوهای مبهم برای افسردگی برنا و همکاران (2011) (Ambiguous scenarios test-depression (2011 پرسشنامه سناریوهای مبهم برای افسردگی توسط برنا و همکاران (2011) به منظور سنجش سوگیری تفسیری در افراد افسرده طراحی و تدوین شده است.در ایران توسط نیک بخت و همکاران (1396) در جامعه ایرانی اعتباریابی شده است. در این پرسشنامه از شرکت کنندگان…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران (2003)

پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران (2003) The Religious Commitment Inventory Worthington & et al (2003) پرسشنامه تعهد مذهبی توسط ورتینگتون و همکاران (2003) به منظور سنجش میزان تعهد مذهبی افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد مذهبی دارای 10 سوال و 2 مولفه تعهد مذهبی درون فردی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنظیم هیجانی (EPQ) گروس و جان (2003) – 10 سوالی

پرسشنامه تنظیم هیجانی (EPQ) گروس و جان (2003)- 10 سوالی The Perseverative Thinking Questionnaire Gross & John (2003) پرسشنامه تنظیم هیجانی توسط گروس و جان (2003) به منظور سنجش تنظیم هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تنظیم هیجانی دارای 10 سوال و 2 مولفه شامل سرکوبی هیجانی و ارزیابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانمندی های منش پترسون و سیگلمن (2004)

پرسشنامه توانمندی های منش پترسون و سیگلمن (2004) The Character strengths Questionnaire Peterson & Seligman (2004) پرسشنامه توانمندی های منش توسط پترسون و سیگلمن (2004) به منظور سنجش توانمندی های منش  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توانمندی های منش دارای 24 سوال و 6 مولفه دانش و خرد، شجاعت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع دی (DS-14)

پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D    The Type D personality Questionnaire (DS-14) Denollet (2005) پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D توسط دﻧﻮﻟﺖ  (2005) به منظور سنجش دو وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎزداري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D دارای ﺷﺎﻣﻞ ١٤ ﺳﻮال ﻣﻲ…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش استرس والدینی آبدین (1995)- فرم کوتاه

پرسشنامه سنجش استرس والدینی آبدین (1995)- فرم کوتاه Parenting Stress Index- short form (PSI-SF) Abidin 1995 پرسشنامه استرس والدینی توسط آبدین (1995) به منظور سنجش استرس والدینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس والدینی دارای 36 سوال و 3 مولفه شامل آشفتگي والديني، تعاملات ناکارآمد والد- فرزند و ويژگي‌هاي…

ادامه مطلب

پرسشنامه صفات همدلی باتسون (1983)

پرسشنامه صفات همدلی باتسون (1983) Batson Empathy Adjectives (1983) پرسشنامه صفات همدلی توسط باتسون و همکاران (1983) به منظور سنجش صفات همدلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه صفات همدلی دارای 8 سوال می باشد و فهرستی از احساسات همدلانه مانند همدردی کردن و نگران بودن را در بر می…

ادامه مطلب

پرسشنامه رعایت حجاب (1397)

پرسشنامه رعایت حجاب (1397) Observance of Hijgab questionnaire پرسشنامه رعایت حجاب توسط عسکریان بیگدلی و همکاران (1397) به منظور سنجش رعایت حجاب در دانشجویان دختر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رعایت حجاب دارای 21 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (در مواجهه با نامحرم…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیرومندی من (ایگو) مارکستروم و همکاران (1997)

پرسشنامه نیرومندی من (ایگو) مارکستروم و همکاران (1997) The Psychosocial Inventory of Ego Strength (PIES) پرسشنامه نیرومندی من (ایگو) توسط مارکستروم و همکاران (1977) به منظور سنجش  نیرومندی من طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نیرومندی من دارای 32 سوال و 8 مولفه شامل امید، اراده، هدف، شایستگی، وفاداری، عشق…

ادامه مطلب