پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی گروت (1990) – 38 سوالی

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی گروت (1990) – 38 سوالی Motivational strategies for learning questionnaire (MSLQ) پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری توسط پینتریچ و دی گروت (1990) به منظور سنجش راهبردهای انگیزشی برای یادگیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری دارای 38 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه ناسازگاري عاطفی داچ (نارینگ و همکاران، 2007)

پرسشنامه ناسازگاري عاطفی داچ (نارینگ و همکاران، 2007) Emotional Dissonance Questionnaire پرسشنامه ناسازگاري عاطفی داچ توسط نارینگ و همکاران، (2007) به منظور سنجش ناسازگاري عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ناسازگاري عاطفی دارای 12 سوال و 4 مولفه کار سطحی، کار عمیق، سازگاری عاطفی و سرکوب عواظف می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استقلال عاطفی استنبرگ و سيلوربرگ (1986)

پرسشنامه استقلال عاطفی استنبرگ و سيلوربرگ (1986) Emotional independence Questionnaire پرسشنامه استقلال عاطفی توسط استنبرگ و سيلوربرگ (1986) به منظور سنجش استقلال عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استقلال عاطفی دارای 16 سوال و 4 مولفه عدم وابستگی، فردیت،  غیر ایده آل بودن والدین و درک والدین می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش عاطفی (1381)

پرسشنامه هوش عاطفی (1381) Emotional intelligence Questionnaire پرسشنامه هوش عاطفی توسط بهرامی (1381) بر اساس پرسشنامه شات به منظور سنجش هوش عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش عاطفی دارای 20 سوال و 4 مولفه خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه شیوه های ادراک خداوند (لمبی) جانسون و همکاران (2019)

پرسشنامه شیوه های ادراک خداوند (لمبی) جانسون و همکاران (2019) (Beliefs about God questionnaire (LAMBI پرسشنامه شیوه های ادراک خداوند جانسون و همکاران (2019) به منظور سنجش شیوه های ادراک خداوند طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه توسط سرائی و جانسون در سال (2023) اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شیوه…

ادامه مطلب

پرسشنامه پاسخ به استرس کوه و همکاران (2001)

پرسشنامه پاسخ به استرس کوه و همکاران (2001) Stress Response Inventory پرسشنامه پاسخ به استرس کوه، پارك، کیم و چو (2001) به منظور سنجش پاسخ به استرس  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پاسخ به استرس دارای 39 سوال و 7 مولفه تنش، پرخاشگری، جسمی ساختن، خشم، افسردگی، خستگی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعادل عاطفی برادبورن و نول (1969)

پرسشنامه تعادل عاطفی برادبورن و نول (1969) Affect balance questionnaire   پرسشنامه تعادل عاطفی برادبورن و نول (1969) به منظور سنجش تعادل عاطفی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعادل عاطفی دارای 10 سوال و دو مولفه عاطفه مثبت و عاطفه منفی می باشد و بر اساس طیف دو گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تحریف هاي شناختی (1389)

پرسشنامه تحریف هاي شناختی (1389) Cognitive distortions questionnaire   پرسشنامه تحریف هاي شناختی عبدالله زاده و سالار (1389) به منظور سنجش تحریف هاي شناختی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تحریف هاي شناختی دارای 20 سوال و 10 تحریف می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من…

ادامه مطلب

پرسشنامه رابطه معلم- دانش آموز موری و زوواک (2011)

پرسشنامه رابطه معلم- دانش آموز موری و زوواک (2011) Murray and Zvoch’s (2011) revised teacher-student relationship questionnaire   پرسشنامه رابطه معلم- دانش آموز (فرم تجدید نظر شده) توسط موری و زوواک (2011) به منظور سنجش رابطه معلم- دانش  آموز طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رابطه معلم- دانش آموز دارای 17…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به بازی های رایانه ای وانگ و چانگ (2002)

پرسشنامه اعتیاد به بازی های رایانه ای وانگ و چانگ (2002) Addiction to computer games Questionnaire Whang & Chang (2002) پرسشنامه اعتیاد به بازی های رایانه ای توسط وانگ و چانگ (2002) با ایجاد تغییراتی در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ به منظور سنجش اعتیاد به بازی های رایانه ای طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب