پرسشنامه استاندارد خشونت معلم نسبت به دانش آموزان پیشکین و همکاران ۲۰۱۴

    پرسشنامه استاندارد خشونت معلم نسبت به دانش آموزان پیشکین و همکاران ۲۰۱۴ Teacher Violence Scale پرسشنامه خشونت معلم نسبت به دانش آموزان توسط پیشکین و همکاران (۲۰۱۴) به منظور سنجش خشونت معلم نسبت به دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط پژوهی و نادی (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد استعداد کاری دانشجویان

    پرسشنامه استاندارد استعداد کاری دانشجویان Work Keys Talent Assessment پرسشنامه استعداد کاری دانشجویان توسط موسسه آزمون سازی آمریکا در سال (۲۰۰۹) به منظور سنجش استعداد کاری دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط مطهری نژاد و اسمعیلی ماهانی (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۴۶ سوال و ده مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شیفتگی تحصیلی مارتین و جکسون ۲۰۰۸- فرم کوتاه

    پرسشنامه استاندارد شیفتگی تحصیلی مارتین و جکسون ۲۰۰۸- فرم کوتاه Academic Flow Questionnaire پرسشنامه شیفتگی تحصیلی توسط مارتین و جکسون (۲۰۰۸) به منظور سنجش شیفتگی تحصیلی در دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط جلیلی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۹ سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه

    پرسشنامه استاندارد تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه پرسشنامه تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه توسط سواری (۱۳۹۱) به منظور سنجش تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه در کودکان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال و پنج مولفه نقص حافظه و توجه، مسئولیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد بهزیستی معنوی سالمندان

    پرسشنامه استاندارد بهزیستی معنوی سالمندان پرسشنامه بهزیستی معنوی سالمندان توسط گل پرور و همکاران (۱۳۹۳) به منظور سنجش بهزیستی معنوی سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۸ سوال می باشد و بر اساس طیف شش گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (در این مرحله از زندگی ام، در زندگی احساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هویت ملی و اجتماعی

    پرسشنامه استاندارد هویت ملی و اجتماعی پرسشنامه هویت ملی و اجتماعی توسط سلگی و همکاران (۱۳۹۴) به منظور سنجش هویت ملی و اجتماعی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴۱ سوال و در سه بخش هویت قومی، هویت دینی و هویت مدرن و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار سوننز و همکاران ۲۰۱۰

        پرسشنامه استاندارد کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار سوننز و همکاران ۲۰۱۰ (Dependency-Oriented and Achievement-Oriented Psychological Control Scale (DAPCS پرسشنامه کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار توسط سوننز و همکاران (۲۰۱۰) به منظور سنجش کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار نوجوانان طراحی و تدوین شده است و در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد همدلی و همدردی در نوجوانان ووزن و همکاران ۲۰۱۵

        پرسشنامه استاندارد همدلی و همدردی در نوجوانان ووزن و همکاران ۲۰۱۵ empathy and sympathy questionnaire پرسشنامه همدلی و همدردی در نوجوانان توسط ووزن و همکاران (۲۰۱۵) به منظور سنجش همدلی و همدردی در نوجوانان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط نریمانی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز  ۱۹۸۸- ۱۵ سوالی

        پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز  ۱۹۸۸- ۱۵ سوالی social health questionnaire keyes 1988- 15 items پرسشنامه سلامت اجتماعی توسط کییز (۱۹۹۸) به منظور سنجش سلامت اجتماعی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و پنج مولفه انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی توسط هوی، گیج و تاتر (۲۰۰۶)

        پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی توسط هوی، گیج و تاتر (۲۰۰۶) پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط هوی، گیج و تاتر (۲۰۰۶) به منظور سنجش اعتماد سازمانی در معلمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال و سه مولفه اعتماد به مدیر، همکاران و دانش آموزان و والدین می باشد و…

ادامه مطلب